Nieuwsbrief januari 2012

De afgelopen maand was een druk begin van het nieuwe jaar voor Lijst Calimero. De agenda van de Universiteitsraadsvergadering stond vol met interessante onderwerp en daarnaast vond ook de eerste samenwerking met Jan de Jeu, nieuw lid van het College van Bestuur plaats.Lijst Calimero tegen BSA in alle jaren
Afgelopen week werd bekend dat de RUG nadenkt over het uitbreiden van het bindend studieadvies naar het tweede en mogelijk het derde jaar. Lijst Calimero is voorstander van een BSA in het eerste jaar: een goed middel om studenten snel op de juiste plek te krijgen. Wel kun je je afvragen of dat doel in latere jaren nog wordt gediend. De universiteit moet studenten niet zo snel mogelijk door hun studie heen jagen, daar zijn al diverse Haagse prikkels voor, zoals de langstudeerdersmaatregel en de harde knip. Een BSA in alle jaren gaat ons dan ook te ver, maar dat betekent niet dat wij per definitie tegen strenge vormen van selectie zijn en mildere voorstellen van het College van tafel zullen vegen, als men maar bereid is om te investeren in onderwijs. Het BSA heeft een duidelijk selecterende werking die ertoe leidt dat studenten sneller komen tot een definitieve studiekeuze en uitval in latere jaren verplaatst wordt naar het eerste studiejaar. De eerste cijfers van de BSA-evaluatie zijn dan ook voorzichtig positief. Volgende maand wordt hier meer over duidelijk, evenals over de RUG-plannen. Voor nu verwijzen wij naar onze website (www.lijstcalimero.nl) voor meer informatie en het laatste nieuws.

Profileringsdocument en Hoofdlijnenakkoord
In december hebben we al kort gesproken over het Hoofdlijnenakkoord dat de Universiteiten met het ministerie van OCW hebben getekend. Dit akkoord wordt op dit moment nader uitgewerkt, het College van Bestuur heeft dit toegelicht in het zogenaamde Profileringsdocument.

Lijst Calimero maakt zich behoorlijk zorgen over de nadruk die er wordt gelegd op de studierendementen. De RUG heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2015 70% van de studenten binnen 4 jaar hun bachelor te laten halen. Naar ons idee is dit een te ambitieuze doelstelling, dit zal onvermijdelijk ten koste gaan van de kwaliteit van de opleidingen en de mogelijkheid tot zelfontplooiing naast je studie.

Wat betreft het onderwijs wordt er erg gefocust op excellentietrajecten. In principe vinden wij het goed om dergelijke trajecten aan te bieden, maar de kwaliteit van reguliere opleidingen moet niet uit het oog worden verloren. Ook kunnen teveel excellentietrajecten leiden tot versnippering van het opleidingsaanbod. Daarnaast wil het College van Bestuur toe naar meer brede bachelors en het geven van onderwijs in communities. Lijst Calimero ondersteunt deze doelen. Wel zullen we over de invulling van de brede bachelors nog veel discussie hebben, zo kunnen er capaciteitsproblemen ontstaan en moeten we opletten dat opleidingen niet zo breed worden dat het ‘net niks’ is.

De volgende maand staat de onderwijsstrategie op de agenda en kunnen we nog volop in debat over de toekomst van het onderwijs aan de RUG.

Graduate Schools
In een rapportage over de Groningen Graduate Schools heeft het College van Bestuur de stand van zaken en toekomstvisie op haar promotiebeleid gegeven. Lijst Calimero ziet nog veel ruimte voor verbetering in de organisatie van de 9 Graduate Schools. Zo is er weinig vooruitgang te zien in de resultaten van de promovendi-enquête van de afgelopen jaren. Uit gesprekken weten wij ook dat veel promovendi de organisatie van de Graduate Schools als beperkt toegankelijk ervaren. PhD-councils waar betrokken promovendi in zitten worden bijvoorbeeld vaak niet erkend en deelnemers worden niet gecompenseerd voor hun inzet, iets waar wij het College van Bestuur in november ook al op hebben gewezen.

Er is reden tot zorg wat betreft de promotiecijfers. De instroom van nieuwe promovendi is drastisch gedaald. Dit komt mede door de rechtszaak over het ‘bursalenstelsel’ die nog loopt. Het bursalenstelsel houdt in dat er promovendi aan kunnen worden genomen als student in plaats van als werknemer. Dit is goedkoper voor de RUG, maar uiteraard nadelig voor de promovendus. Ook op promotiegebied streeft het College van Bestuur naar hogere rendementen. Er lopen op dit moment pilots waarbij een promotietraject niet 4 maar 3 jaar duurt. Hier geldt eveneens dat we bij Lijst Calimero aanvoelen dat dit wel eens ten koste zou kunnen gaan van de kwaliteit die de RUG biedt. Kunnen we in de toekomst nog wel meekomen met het wereldwijde niveau van toponderzoek?

Notitie Lijst Calimero: Openbare Vakevaluaties
Wij zijn verheugd dat onze notitie Openbare vakevaluaties – het overnemen van best practices in kwaliteitszorg positief is ontvangen door het College van Bestuur. In de notitie hebben wij gepleit voor een meer transparante omgang met resultaten van vakevaluaties. Wij zouden graag zien dat op alle faculteiten resultaten van evaluaties op Nestor komen te staan, zoals dat bijvoorbeeld bij FEB al gebeurt. Zo kan iedere student zien wat er goed of minder goed gaat bij een opleiding.

Wij hebben het College van Bestuur gevraagd om het centrale Handboek Kwaliteitszorg te actualiseren en  in gesprek te gaan met de faculteiten. Het College heeft aangegeven hier werk van te maken en te streven naar een universiteitsbreed transparant evaluatiesysteem. Lijst Calimero zal de komende tijd met de faculteitsraden en -besturen afstemmen hoe ons idee kan worden opgepakt.

Career Services
Het nieuwe beleid voor de career services is gericht op een gezamenlijke benadering van de studieloopbaanondersteuning en arbeidsmarktoriëntatie. Lijst Calimero is een voorstander van de hernieuwde aandacht die gegeven wordt aan de career services en ziet veel potentie in het nieuwe systeem. Wel moet er goed gekeken worden naar de rol die is weggelegd voor studieverenigingen binnen het nieuwe beleid. Lijst Calimero vindt het belangrijk dat studieverenigingen een duidelijk beeld hebben van de mogelijkheden die hen worden geboden. We hebben het College dan ook geadviseerd de dialoog tussen de faculteiten en alle studieverenigingen te stimuleren.

Lijst Calimero zoekt een nieuwe fractie!
Wij zijn op zoek naar een nieuwe groep enthousiaste, kritische studenten die volgend jaar namens Lijst Calimero in de Universiteitsraad wil plaatsnemen. Lijkt het jou leuk om een jaar lang ervaring op te doen op bestuurlijk, medezeggenschaps en politiek vlak en om het actieve studentenleven van de RUG van binnen en buiten te leren kennen? Solliciteer dan nu en kies voor een inspirerend jaar vol nieuwe ervaringen! Kijk voor meer informatie op onze website (www.lijstcalimero.nl).

Blijf op de hoogte en meld je nu aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief! Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>