Nieuwsbrief juni/juli 2012

Tijdens de laatste cyclus van de Universiteitsraad voor de zomer werd er vooruit gekeken naar het volgend academisch jaar. Er was heuglijk nieuws te melden over de komst van de studentassessor, maar er zijn ook minder positieve zaken zijn besproken. Zo hebben wij behoorlijke zorgen over de harde knip en de mogelijke invoering van compensatoir toetsen. Tot slot zijn er een aantal onderwerpen met betrekking tot het profileringsfonds besproken en is er antwoord gekomen op een aantal rondvragen en notities van onze hand.

Groningen krijgt eerste studentassessor!
Tot ons grote genoegen zal de Rijksuniversiteit Groningen volgend jaar als eerste universiteit in Nederland toestaan dat er een student aanschuift bij het College van Bestuur (CvB). Deze adviseur (studentassessor) van het CvB en heeft een adviserende stem in het door het CvB te bepalen beleid. De focus van de studentassessor ligt daarbij op Onderwijs, Studentzaken en Internationalisering. Lijst Calimero heeft, evenals de GSb, altijd te kennen gegeven vóór een studentassessor bij het CvB te zijn. Het voegt écht iets toe aan het bestuur van de universiteit, omdat een student deel uit gaat maken van gremia als het portefeuillehoudersoverleg Onderwijs en de overleggen met de faculteiten. Ook vorig jaar is geprobeerd een studentassessor in te stellen, maar dat is toen helaas met een jaar uitgesteld.

Voor deze functie wordt er nog gezocht naar ambitieuze kandidaten. Solliciteren kan tot 20 juli a.s. Meer informatie en hoe te solliciteren lees je op onze website, www.lijstcalimero.nl

Stand van Zaken Harde Knip
In september zullen de eerste studenten te maken krijgen met de gevolgen van de harde knip. Wij vinden het erg belangrijk dat de invoering zorgvuldig plaatsvindt, studenten mogen er in geen geval de dupe van worden! Afgelopen maand bleek echter dat er nog heel wat water naar de zee moet vloeien voordat van een goede en eerlijke invoering sprake zal zijn. Enkele processen blijken nog steeds in voorbereiding, de voorlichting is niet optimaal geweest en de augustustentamens zijn nog niet volledig afgeschaft.

In de Universiteitsraad hebben wij nogmaals benadrukt hoe belangrijk het is dat er een einde komt aan de augustustentamens. Studenten moeten niet pas een week voor de start van het studiejaar weten of ze wel of niet kunnen doorstromen naar de master. Het CvB heeft aangegeven dit aan de faculteiten over te willen laten, wij voorzien dat studenten hierdoor in de problemen kunnen komen.
Verder hebben wij gepleit voor een schema waarmee voor alle studenten duidelijk wordt hun mogelijkheden zijn. Het gaat daarbij om zaken als: wat als je als student een vak mist, welk instroommoment kan dan gebruikt worden, of kan er gebruik gemaakt worden van een laatste vakregeling? In het uiterste geval moeten studenten weten wanneer ze zich beter uit kunnen schrijven.

Aankomend jaar zal onze nieuwe fractie de voortgang nauw in de gaten houden en werken aan een zo goed en duidelijk mogelijke situatie voor de student. Hierbij zal vooral veel contact met de faculteitsraden worden opgenomen aangezien beide raden betrokken zijn bij de harde knip.

Compensatoir toetsen
Compensatoir toetsen is het afgelopen jaar veel besproken, vooral in het kader van de nieuwe onderwijsagenda. Ook tijdens de afgelopen vergadering is hierover gediscussieerd. Lijst Calimero vindt het geen goed idee om studenten de mogelijkheid te bieden een vak waarop een onvoldoende is behaald te compenseren met een ander vak dat wel met een voldoende is afgesloten. Wij zijn van mening dat als je als student een diploma behaalt, je alle elementen van je studie dient te beheersen. Moeilijke, maar wel essentiële vakken, zullen het onderspit delven, waardoor druk komt te staan op de kwaliteit van onze diploma’s. Een andere vorm waarover gesproken wordt, is de compensatie binnen vakken. Hierbij kun je de cijfers binnen één vak (dus van opdrachten, presentaties en tentamens) met elkaar compenseren. Door de grotere variatie aan toetsvormen en toetsmomenten die dit oplevert, staat Lijst Calimero voorzichtig positief tegenover deze ontwikkeling.

Wij zijn erg benieuwd wat Groningse studenten nu eigenlijk vinden van compensatie: gaat compensatoir toetsen tegen het idee van onze ontwikkeling als academicus in en gaat het ten koste van onze diploma’s? Of vind je het juist een goed idee omdat je ook een goede micro-econoom kunt zijn als je een macroeconomisch vak niet behaald hebt? Laat het ons weten via: contact@lijstcalimero.nl!

Eindelijk duidelijkheid maandbedrag bestuursbeurzen
Na lang wachten is er nu eindelijk duidelijkheid over het maandbedrag voor de bestuursbeurzen. Dit bedrag is vastgesteld op 133 euro, een stijging van 8 euro ten opzichte van vorig jaar. Wij vinden het erg belangrijk dat er duidelijkheid is gecreëerd over het maandbedrag gezien het belang van de bestuursbeurs. De Universiteitsraad heeft bij de afgelopen vergadering ingestemd met het vastgestelde maandbedrag. In augustus komt de Profileringsfondsregeling nogmaals op tafel, waarbij er gestemd zal worden over de gehele regeling.

Beantwoording rondvragen en notities
Tijdens de Universiteitsraadsvergadering van juni stond de beantwoording van verschillende notities en rondvragen die wij eerder hebben ingediend op de agenda. Een kort overzicht:

Collegegeldvrij besturen
In de vorige nieuwsbrief konden wij al de positieve mededeling doen dat het wetsvoorstel Collegegeldvrij Besturen is aangenomen door de Tweede Kamer. Naar aanleiding hiervan is ons initiatief om deze regeling ook aan de RUG in te voeren weer tijdens de vergadering van de Universiteitsraad besproken. Waar het CvB eerst nog erg negatief was, hebben onze argumenten nu toch een positief effect gehad. Doel is om per september 2012 collegegeldvrij besturen mogelijk te maken. Wel wil het CvB hier voorwaarden aan koppelen met betrekking tot de studievoortgang van studenten die van de regeling gebruik willen maken. Wij gaan hierover graag het gesprek aan!

PhD Councils
Samen met de Personeelsfractie (PF) heeft Lijst Calimero een voorstel geschreven om promovendi die actief zijn in PhD Councils een bescheiden vergoeding te geven. Wij vinden dat deze Councils belangrijk werk doen die bijdragen aan de informatievoorziening naar promovendi en communityvorming binnen de Graduate Schools. De reactie van collegevoorzitter Poppema was teleurstellend: hij stelde dat het CvB niet meewerkt aan (nog meer) georganiseerde vertraging. Blijkbaar wordt het belang van de actieve sfeer onder studenten en promovendi in Groningen niet erkend. Lijst Calimero en de PF blijven echter strijdbaar, bij de definitieve beantwoording in augustus zullen we er alles aan doen om ons plan er door te krijgen.

Collegegeld tweede studies
Al een tijd geleden hebben wij een rondvraag gesteld over de hoogte van het collegegeld voor studenten die twee studies naast elkaar doen. Vaak hebben studies overlappende onderdelen, maar moet er desondanks volledig verhoogd collegegeld worden betaald voor de tweede studie. Het CvB erkent dit probleem en er zal dan ook in augustus een gedetailleerd voorstel komen vanuit het Bureau van de Universiteit.

Tot slot:
Voor de huidige fractie zit het Universiteitsraadsjaar er alweer bijna op. Op 30 augustus zal de laatste vergadering plaatsvinden. Dit belooft een interessante dag te worden want er staan nog een aantal serieuze punten op de agenda. Aan het eind van de vergadering zullen de verkozen kandidaten worden geïnstalleerd waarna we dit gaan vieren met het jaarlijkse Uraadsuitje.

In juli gaan ook wij genieten van onze vakantie. Wij wensen alle studenten en medewerkers van de RUG en overige belangestellenden een prettige en ontspannen zomer toe!

Blijf op de hoogte en meld je nu aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief! Klik hier voor meer informatie en aanmelding.