Universiteitsraad

Het reilen en zeilen van de Universiteitsraad
De universiteitsraad is het hoogste medezeggenschapsorgaan van de universiteit. Het bestaat uit 23 leden: 11 personeelsleden, waaronder een diverse samenstelling van medewerkers van de universiteit en 12 studentleden. Er wordt door studentenorganisaties jaarlijks druk campagne gevoerd om deze 12 zetels, waarvan Lijst Calimero er op dit moment 5 bezet. De andere studentfractie is de SOG (7 zetels). De RUG kent een Harmoniemodel: er wordt gestreefd naar consensus tussen het College van Bestuur en de Raad. Dit is tevens terug te zien aan de rol van het presidium (voorzitter) van de universiteitsraad.

Taak
De belangrijkste taak van de universiteitsraad is het meedenken met het College van Bestuur (CvB). Elk jaar komt er weer een scala aan voorstellen van nieuw beleid en aanpassingen op het huidige beleid voorbij. Het is van groot belang dat daarbij de stem van de studenten gehoord wordt. Door een kritisch geluid te laten horen en het CvB zo nu en dan met de neus op de feiten te drukken kan Lijst Calimero haar stem als studentenfractie in de universiteitsraad zeker laten gelden.

Structuur
De laatste donderdag van elke maand vindt de universiteitsraadvergadering plaats, waarin bindende besluiten worden genomen. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus kom gerust eens kijken. De stukken die tijdens deze vergadering worden behandeld, zijn al besproken in de Commissievergaderingen op de donderdag in de voorafgaande week. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende raadscommissies:

  • Onderwijs en Onderzoek (bijv. onderwijsinhoudelijke zaken, minoren, docentprofessionaliteit, internationalisering);
  • Bestuurlijke Zaken (bijv. Jaarplannen – en verslagen, reorganisaties, personeelsbeleid, Introductietijden regeling, profileringsfonds, beurzen en subsidies);
  • Middelen (bijv. Universiteitsgebouwen, financiële zaken als de begroting, ICT).

Ieder fractielid zit in één of meerdere van deze commissies, en verdiept zich met name in beleidsstukken die hier binnen vallen. Tijdens de vergaderingen worden diverse beleidsstukken één voor één besproken, waarbij de fracties in verscheidene termijnen op deze stukken kunnen reageren.

Initiatiefrecht
Daarnaast hebben wij initiatiefrecht: zo kunnen we een rondvraag of notitie indienen om problemen die onder studenten leven aan te kaarten bij het College van Bestuur. Zie voor meer informatie hierover http://www.lijstcalimero.nl/initiatieven/