Hoe denkt Lijst Calimero nu over de branch campus in Yantai (UGY)?

door | mei 4, 2017 | Nieuws | 0 Reacties

Samen met een Chinese partneruniversiteit is de RUG voornemens een branch campus op te richten in China. Deze branch campus zal programma’s van de RUG aanbieden waarvoor RUG diploma’s kunnen worden behaald. Eind februari heeft de medezeggenschap, op aandringen van Lijst Calimero en de personeelsfractie, instemmingsrecht gekregen op de aanvraag van de Branch Campus in Yantai. Dit instemmingsrecht is een belangrijke stap in de discussie omtrent het openen van UGY. Waarom dit zo belangrijk is en hoe Lijst Calimero het instemmingsrecht zal gebruiken om uiteindelijk voor studenten de beste keuze te kunnen maken lees je in dit statement.

Belangrijke kwaliteitsvoorwaarden
Allereerst is het instemmingsrecht heel belangrijk omdat Lijst Calimero zich zorgen maakt over de gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs aan onze universiteit en daarom tegen de invulling van de huidige plannen is. Wij zijn van mening dat de waarde van het diploma van RUG studenten nooit op het spel mag staan. Instemmingsrecht voor de faculteiten en de Universiteitsraad maakt het mogelijk de toekomstige plannen kritisch te beoordelen aan de hand van onze voorwaarden.

Een belangrijke voorwaarde om in te kunnen stemmen, is dat het vertrek van personeel niet mag leiden tot vermindering van de onderwijskwaliteit in Groningen. Inmiddels is gebleken wat voor enorme inspanningen de RUG moet leveren om programma’s in Yantai te realiseren. Hiervoor zou veel nieuw personeel moeten worden aangetrokken om kwaliteitsverlies te voorkomen. In de praktijk blijkt echter dat het nu al heel moeilijk is om de student/staf ratio aan de RUG te verbeteren. Als UGY wordt geopend zal het nog meer van de universiteit vragen voldoende, goede docenten te vinden. Het College van Bestuur moet ons kunnen garanderen dat dit in de toekomst gaat lukken om in te kunnen stemmen.

Bovendien is het voor ons belangrijk dat er voldoende draagvlak is onder studenten en personeel voor het uitvoeren voor een ingrijpend plan als dat van UGY. Op dit moment zijn wij nog niet overtuigd dat er sprake is van voldoende draagvlak. Zo hebben verschillende faculteitsraden recentelijk hun zorgen geuit over de plannen en de manier waarop zij betrokken worden in dit proces. Het zijn uiteindelijk de programma’s van de faculteiten die moeten worden onderwezen aan UGY. Aangezien de faculteiten de plannen voor UGY moeten dragen, is het voor ons een belangrijke doorbraak dat de faculteitsraden nu instemmingsrecht krijgen op de facultaire plannen voor UGY.

Het besluitvormingsproces
Ten tweede hebben wij de afgelopen tijd veel kritiek geuit op het proces. De besluitvorming over UGY was absoluut niet transparant en de medezeggenschap werd lange tijd niet goed bij het project betrokken. Kritische woordvoeringen in de Universiteitsraadsvergaderingen konden door het College van Bestuur niet voldoende worden beantwoord. Het nu verworven instemmingsrecht verandert veel in het proces. De bewijslast ligt nu weer bij het College van Bestuur; zij moet ons ervan overtuigen dat het openen van UGY goed is voor onze universiteit en worden zo gedwongen ons nauw bij de besluitvorming te betrekken.

Momenteel wordt er gewerkt aan een juridisch kader voor het instemmingsrecht voor de Universiteitsraad en de faculteitsraden. Wij leveren hier actief een bijdrage aan en zijn met de juridische afdeling van de RUG in gesprek om het instemmingsrecht op die manier vorm te geven dat iedereen erachter staat. We vinden het belangrijk de komende tijd constructief mee te denken en ons telkens af te vragen of het openen van UGY een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van de diploma’s hier aan onze universiteit. Pas als het College van Bestuur ons dit kan bewijzen, zullen wij instemmen met de plannen.