Vakevaluaties worden versterkt

door | 26 feb 2018 | Nieuws

Afgelopen donderdag bespraken we in de universiteitsraad onze notitie over vakevaluaties. Evaluaties zijn namelijk nog te vaak een monoloog, waarin studenten feedback geven maar vervolgens niet terughoren wat daarmee gedaan wordt. Hierdoor hebben studenten het gevoel dat hun feedback niet serieus genomen wordt. We krijgen daardoor geen goed beeld van de kwaliteit van het onderwijs. Dat probleem is overigens breder dan onze universiteit: uit onderzoek van het Ministerie van Onderwijs blijkt dat dit gebrek aan terugkoppeling bij alle universiteiten speelt.

Wij stelden daarom voor om vakevaluaties gemotiveerd terug te koppelen aan studenten die het vak volgen. Studenten zullen hierdoor sneller het gevoel hebben dat hun feedback serieus genomen wordt en ook eerder de evaluaties serieus nemen. Daarnaast zijn evaluaties alléén niet genoeg om een goed beeld te geven van de kwaliteit van het onderwijs. Daarom pleiten we naast terugkoppeling voor het combineren van verschillende vormen van evalueren. Bovendien willen wij ook meer aandacht voor het programma als geheel. Alleen als goede vakken goed samenhangen staat er een goede opleiding. Daardoor kunnen studenten vertrouwen op een waardevol diploma dat ze helpt hun dromen te verwezenlijken.

Eerste stappen gezet

Het College van Bestuur onderschreef onze bevindingen in de raad. Het neemt het terugkoppelen van evaluaties mee in de lopende herziening van het kwaliteitszorgprotocol. In dit protocol is geregeld hoe elke opleiding haar onderwijs monitort en waar nodig verbeteringen doorvoert, en is dus de perfecte plek om de terugkoppeling te regelen. Hierbij wordt ook gekeken naar een aantal praktische zaken, waaronder het moment waarop evaluaties worden afgenomen.

Wat betreft het combineren van evaluatievormen spelen de opleidingscommissies een belangrijke rol: zij hebben sinds September instemmingsrecht op hoe het onderwijs wordt geëvalueerd. In het Handboek voor OC’s en de bijbehorende training wordt daarom als gevolg van onze notitie extra informatie toegevoegd over de verschillende evaluatiemethodes die zij kunnen kiezen en opnemen in de Onderwijs- en Examenregeling.

Wij zijn blij met de steun van het College voor onze voorstellen. We beseffen ons dat één en ander niet in een paar weken geregeld is en houden daarom onze vinger aan de pols wat betreft de uitwerking. Op de lange termijn zullen deze veranderingen ervoor zorgen dat we de kwaliteit van het onderwijs aan de RUG nog beter kunnen veiligstellen.