Update Universiteitsraad Oktober

door | nov 2, 2020 | Nieuws | 0 Reacties

Hallo! We hopen dat het goed gaat met jullie en dat jullie ondanks alles van de eerste twee maanden van dit academisch jaar hebben genoten. De examens zijn begonnen en iedereen is druk bezig met vanalles. Met deze update informeren we jullie over de laatste ontwikkelingen binnen onze universiteit. Mocht je na het lezen van onze update nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Onze gegevens vind je aan het einde van de update.

Discussie thema Hybride onderwijs
Aan het begin van elke raad krijgen we de kans om een van de onderwerpen te bespreken die tijdens de vergadering in september door de Raad zijn aangedragen. Deze keer hebben we het over hybride onderwijs gehad. Elke partij kreeg de kans om hun ideeën en meningen over dit onderwerp te presenteren. We presenteerden het volgende: 

Als Lijst Calimero zijn wij van mening dat het belangrijk is dat het onderwijs waar mogelijk, zoveel mogelijk fysiek gefaciliteerd moet worden, alle gezondheidsrisico’s in acht nemend. Er zijn heel wat mogelijkheden. Zo hebben wij uit gesprekken met onze contactpersonen begrepen dat het op sommige faculteiten eigenlijk aardig goed gaat. Hier krijgen studenten bijvoorbeeld de kans om een plek te reserveren in de collegezaal en daarnaast wordt het college online, live, aangeboden. Dit is niet alleen beter voor de student, maar ook voor de docent die op deze manier niet tegen een scherm zit te praten, maar er is daadwerkelijk gelegenheid voor interactie. Zoals we net hebben gehoord tijdens de presentatie van het strategisch plan hecht het bestuur ook veel waarde aan de verbinding tussen student en docent. Goed om te horen dat dit hier ook op gefocust wordt.  Maar er zijn ook faculteiten waar enkel opnames van afgelopen jaren worden geplaatst en waar er eigenlijk geen mogelijkheden zijn voor enige vorm van interactie tussen docent en student. Juist doordat studenten nu hele dagen achter hun computer zitten gaat de motivatie, de concentratie en het mentale welzijn van studenten erg achteruit. Het blijft erg lastig om een balans te vinden tussen het fysieke en het mentale welzijn. Bij het geven van online onderwijs zou er gekeken moeten worden naar manieren om studenten op een nieuwe manier te motiveren en te betrekken bij het onderwijs. Wanneer er wel wordt gekozen voor het enkel faciliteren van online onderwijs is het naar onze mening erg belangrijk dat dit de kwaliteit hiervan niet beïnvloedt. Een centrale aanpak zou wellicht al een groot deel helpen. We zijn inmiddels zo’n 7 maanden verder, er is al heel wat tijd geweest om te schakelen.

Lijst van beslissingen van de UC van 17 september
Een snelle herziening van de besluiten van het bestuur na de laatste raadsvergadering. Allereerst onderzoekt het bestuur of het mogelijk is om meer documenten in het Engels te vertalen.

Er wordt een stappenplan gemaakt voor het bereiken van niveau 3 privacy, dat binnenkort moet worden afgerond. 

Het strategisch plan heeft vertraging opgelopen door corona, maar het is bijna klaar. Het zou klaar moeten zijn om besproken te worden voor het nieuwe jaar als alles volgens plan verloopt.

Aankondigingen van het bestuur
Cisca Wijmenga gaf een presentatie over het strategisch plan en de weg die de universiteit moet inslaan. De universiteit moet staan op de drie pijlers onderwijs, onderzoek en talent/excellentie. Uit de participatiebijeenkomsten van het afgelopen academisch jaar is veel input verzameld. Er is geprobeerd om veel van de wensen en opvattingen van medewerkers en studenten te integreren in het nieuwe plan. We zullen echter pas tijdens de volgende UC-raadsvergadering weten hoe ze zijn geïntegreerd, want dan zullen we allemaal het strategische plan bespreken. We kijken uit naar de manier waarop de input in het plan is geïmplementeerd. 

Het bestuur dringt er bij iedereen op aan zich te houden aan de maatregelen die het RIVM na de persconferentie van de minister-president op dinsdag heeft genomen. De vergaderingen van de Universiteitsraad zullen niet op korte termijn worden overgeheveld naar fysieke vergaderingen. Thuiswerken is weer de norm. 

Bureau vertrouwenspersoon RUG rapportage 2019
Op dit punt hebben we een discussie gehad over de vertrouwenspersoon en het functioneren van dit bureau. Uit het rapport van 2019 is duidelijk geworden dat er nogal wat problemen zijn, vooral op het gebied van het registreren van zaken, het verzamelen van informatie op centraal en faculteitsniveau en de capaciteit van de vertrouwenspersoon. Daarom hebben we veel vragen gesteld en kritische opmerkingen gemaakt om te pleiten voor een herstructurering van de vertrouwenspersoon van het Bureau. In de discussie is duidelijk geworden dat de UG ook een ombudspersoon zal krijgen. Deze persoon zal een onpartijdige derde partij zijn die de klachten zal behandelen. We zullen dan ook wachten op de implementatie van deze persoon, die begin volgend jaar zal plaatsvinden, om te zien hoe de vertrouwenspersoon van het Bureau kan worden geherstructureerd. 

Ondervertegenwoordigde stemmen aan de UG
Een groep van 26 mensen, bestaande uit studenten en medewerkers uit de hele universiteit, heeft op 2 juli 2020 in Groningen gesproken over diversiteit & inclusie. Als vervolg op deze bijeenkomst heeft de groep op 10 september 2020 aanbevelingen geformuleerd, genaamd “Faciliteren van ondervertegenwoordigde stemmen UG”. Om Diversity & Inclusion in goede banen te leiden en om de rol van de Chief D&I te helpen, heeft het bestuur van de universiteit voorstellen goedgekeurd met betrekking tot het uitgangspunt en de planning van deze actie gedurende het jaar. 

Strategische partnerschappen
De universiteit heeft ook een herziene en uitgewerkte versie van het Strategisch Partnerschapskader gepubliceerd. De SPF is een plan om de samenwerking van onze universiteit met andere universiteiten in de wereld te verbreden en te verdiepen. Het zal in eerste instantie in een proeffase lopen, waarbij negen universiteiten betrokken zijn. We hebben voor dit project gestemd vanwege de mogelijkheden die het biedt aan medewerkers en studenten om hun opleiding en onderzoek te bevorderen. Dit bleek uit de manier waarop de SPF extra promotieplaatsen, studentenuitwisselingen en internationale leermogelijkheden heeft gecreëerd. Het bestuur was het echter met ons eens dat verdere toevoegingen aan deze SPF eerst door de Raad moeten worden goedgekeurd. Wij zijn van mening dat dit een belangrijke stap is om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen nu de SPF in de komende jaren wordt uitgebreid. 

Welzijn
Tijdens het ‘any other business’ deel van deze raad hebben we de aandacht gevestigd op ons opiniestuk over twee onderling samenhangende onderwerpen, namelijk het welzijn van studenten en het belang van studentenorganisaties. Dit is een korte samenvatting van ons opiniestuk:

Het welzijn van studenten is een onderwerp dat al jaren veel besproken wordt. Veel studenten hadden al voor de coronacrisis te kampen met psychische problemen, die nu alleen nog maar versterkt worden door de genomen maatregelen. Bovendien wordt het nu kouder en donkerder, wat ook resulteert in een hoger aantal seizoensgebonden depressies. Al met al kunnen we zeggen dat we ons erg zorgen moeten maken over het welzijn van onze studenten. Daarnaast blijkt uit onderzoek van de GGD dat infecties veel vaker voorkomen tussen huisgenoten, namelijk 57,1% tegenover 1,4% bij activiteiten van verenigingen. Uit onze regelmatige gesprekken met verenigingen horen we echter dat er veel onduidelijkheid bestaat over hun rol tijdens corona. Deze studentenorganisaties worden gerund door gemotiveerde studenten die een hart hebben voor de vereniging en zij nemen de volledige verantwoordelijkheid op zich. Waarom zou je als universiteit geen gebruik maken van deze gemotiveerde studenten met hun creatieve ideeën en oplossingen? Geef de organisaties de middelen die ze nodig hebben en ontmoet ze als ze initiatief tonen en gebruik ze als een gedeeltelijke oplossing voor het eerder beschreven urgente welvaartsprobleem. We willen echter wel zeggen dat we de genoemde inspanningen, zoals het openstellen van het OB, zeer op prijs stellen. Er zijn een aantal faculteiten waar het al redelijk goed gaat, waarom het wiel steeds opnieuw uitvinden als het ook mogelijk is om dit op centraal niveau te regelen, gebruik te maken van best practices. 

De Raad heeft positief gereageerd en we zijn blij te zien dat er al een aantal ontwikkelingen zijn geweest. We vinden het echter heel belangrijk om te blijven uitkijken naar het welzijn van de student. Er zijn veel bijeenkomsten geweest over dit onderwerp. Neem contact met ons op als je nog meer suggesties hebt!

Confucius
Voor deze raad hebben we onze derde vraag over het Confucius Instituut ingestuurd. Na vragen van twee leden van de Tweede Kamer over de verlenging van het contract is duidelijk geworden dat deze verlenging in december stilzwijgend zal plaatsvinden. Daarnaast antwoordde minister Van Engelshoven dat het contract niet vertrouwelijk is. Daarom hebben we gevraagd om transparantie en samenspraak met de Raad bij de evaluatie en verlenging van het contract, vooral omdat dit onderwerp steeds vaker in het publieke debat aan de orde komt. Het CvB heeft geantwoord dat zij hiervan op de hoogte zijn en dat zij de Raad zullen betrekken door middel van het verstrekken van informatie. Wij zullen daar zeker op toezien en ervoor zorgen dat de raad erbij betrokken wordt.