Een gezonde studieomgeving

Optimaal presteren lukt alleen in een omgeving waar de juiste balans wordt gevonden tussen uitdaging en ontspanning. Als student moet je kunnen genieten van je studententijd. Hierbij spelen veel factoren een rol, zoals een fijne studieomgeving, goede ondersteuning, lekker en gezond eten, voldoende beweging en ontspanning.

Het faciliteren van deze factoren valt binnen de verantwoordelijkheid van onze universiteit, ze leveren namelijk een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Vervolgens is het aan studenten om deze faciliteiten te gebruiken zoals zij dat willen.

Meer aandacht voor studiedruk en mentale gezondheid

Studenten ervaren in toenemende mate sociale druk, stress en studiedruk. Helaas zoeken ze daar niet altijd hulp voor, waardoor sommige studenten lang onopgemerkt met problemen rondlopen. De universiteit moet hierbij zijn verantwoordelijkheid nemen. De toegenomen studiedruk is deels ontstaan door maatregelen die genomen zijn van bovenaf en uiteindelijk heeft studiedruk negatieve gevolgen voor de prestaties van studenten. Onze universiteit moet studenten daarom goed ondersteunen, zowel bij het maken van keuzes als bij het oplossen van problemen. Daarnaast moet de universiteit proberen mentale gezondheid bespreekbaar te maken en studenten goed informeren over de beschikbare hulp.

 • Er moeten studieloopbaanadviseurs worden aangesteld.

Afgelopen maand diende Lijst Calimero een voorstel in om studieloopbaanadviseurs aan te stellen. Zij kunnen studenten helpen bij het maken van programma overstijgende keuzes, bijvoorbeeld als het gaat om een interdisciplinaire minor of het combineren van studeren en een bestuursjaar. Op dit moment kunnen studenten bij dit soort keuzes nergens terecht voor advies.

 • De RUG moet een campagne opzetten om meer bewustzijn te creëren over de mentale gezondheid van studenten.

Er heerst nog altijd een taboe op deze onderwerpen. Door het opzetten van een campagne wordt mentale gezondheid bespreekbaar en de drempel om hulp te zoeken lager.

 • Studentendecanen moeten meer uren krijgen.

De studentendecaan is een vertrouwenspersoon. Je kunt bij hen terecht met persoonlijke en financiële problemen, en alle andere studiegerelateerde vragen die je niet binnen de opleiding kunt of wilt oplossen. Op dit moment zijn er te weinig uren voor de vertrouwenspersoon voor alle studenten terwijl de druk op studentendecanen toeneemt.

Voldoende ruimte voor zelfontplooiing

Studenten moeten de ruimte hebben om zich in hun studietijd breder te ontwikkelen. De onderwijsprogramma’s van de RUG moeten een goede basis zijn voor de toekomst en tegelijk moeten studenten de ruimte hebben om zich buiten hun studie te ontwikkelen. Hiermee doe je andere belangrijke vaardigheden op die je niet binnen de studieprogramma’s kunt opdoen. Daarom vindt Lijst Calimero het belangrijk dat studenten actief kunnen zijn bij studie-, sport-, cultuur-, of studentenverenigingen.

 • ‘s Avonds geen colleges en tentamens meer.

Een voltijdstudie heeft een werklast van veertig uur per week. Het is dus niet nodig om in de avond ook nog colleges en tentamens te hebben. Lijst Calimero wil dat de RUG de nodige investeringen doet om het capaciteitsprobleem te verhelpen, zodat studenten ‘s avonds de ruimte hebben hun tijd vrij te besteden.

 • Meer bestuursmaanden voor studieverenigingen.

Nu studenten serieuzer met hun studie bezig zijn, worden studieverenigingen steeds belangrijker. Er is al jaren er een tekort aan bestuursmaanden voor studieverenigingen. De studieverenigingen hebben recht op steeds meer maanden omdat zij steeds meer inhoudelijke en sociale activiteiten zijn gaan organiseren. Lijst Calimero vindt dat er meer geld beschikbaar gesteld moet worden voor de ondersteuning van studieverenigingen omdat zij direct van waarde zijn voor de ontwikkeling van studenten.

Goed omgaan met de gevolgen van internationalisering

De RUG voert een ambitieus internationaliseringsbeleid, waardoor ieder jaar meer internationale studenten naar Groningen komen. De universiteit heeft daarbij niet alleen de verantwoordelijkheid voor goed internationaliseringsbeleid van het onderwijs, maar moet er ook daarbuiten zorg voor dragen dat internationale studenten goed worden opgevangen en worden opgenomen in de Groninger studentengemeenschap.

 • De RUG moet haar verantwoordelijkheid blijven nemen voor de huisvestingsproblematiek van internationale studenten.

Deze kwetsbare groep studenten heeft moeite met het vinden van goede huisvesting voor een redelijke prijs. De RUG moet de verantwoordelijkheid nemen om hen te begeleiden bij het vinden van goede huisvesting door middel van goede communicatie over huisvesting.

 • De introductieperiode voor internationale studenten moet worden verbeterd.

Zo moet de KEI-week aantrekkelijk zijn voor internationale studenten en moet er in de periode tussen de KEI-week en het begin van het academisch jaar meer activiteiten voor internationale studenten worden georganiseerd, zodat zij zich meer welkom voelen in Groningen.

 • Erasmus Student Network Groningen (ESN) moet een eigen pand krijgen.

ESN Groningen is een van de grootste studentenorganisaties van Groningen en heeft een belangrijke functie voor de inclusie van internationale en Nederlandse studenten. ESN Groningen heeft op dit moment nog geen eigen huisvesting en Lijst Calimero vindt dat dit er wel moet komen.

Goede studiefaciliteiten in universiteitsgebouwen

Veel studenten hebben behoefte aan goede studieplekken in universiteitsgebouwen. De universiteit moet niet alleen de plek zijn waar studenten heen gaan voor colleges, maar moet ook een plek zijn waar kan worden gestudeerd en waar plek is voor ontmoeting met docenten en medestudenten.

 • De uitbesteding van Food & Drinks moet leiden tot kwaliteitsverbetering.

Afgelopen jaar is besloten Food & Drinks uit te gaan besteden. Lijst Calimero heeft hierbij 4 belangrijke voorwaarden gesteld. De prijzen mogen niet omhoog voor studenten, het aanbod moet diverser worden, het moet mogelijk blijven je eigen eten en drinken te nuttigen in de kantines en er moet gekozen worden voor een duurzame partner. We zijn betrokken bij de uitbesteding en zullen erop toezien dat er aan onze voorwaarden wordt voldaan.

 • Voldoende goede studieplekken beschikbaar.

Lijst Calimero heeft in het verleden met succes gepleit voor het weren van HBO-studenten in de UB in de tentamenperiode en het openstellen van de Harmonie studieruimte in het weekend. Ook in de toekomst moeten er voldoende studieplekken beschikbaar zijn, zowel buiten als tijdens de tentamenperiode.

 • Meer werkplekken voor groepen.

Stilteplekken in de bibliotheek moeten vaker afgewisseld worden met groepswerkplekken waar studenten kunnen overleggen voor projecten of samen hun tentamen kunnen voorbereiden.