De Universiteitsraad

De Universiteitsraad is het hoogste medezeggenschapsorgaan van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hierin discussiëren twaalf studenten en twaalf medewerkers met het College van Bestuur (CvB) over het beleid van de universiteit. Lijst Calimero is de grootste studentenpartij, met in het collegejaar 2021-2022 vijf van de twaalf zetels.

Wat doet de universiteitsraad precies en hoe zit het in elkaar? Je leest het hier.

Wat doet de Universiteitsraad?

De belangrijkste taak van de Universiteitsraad is om als democratisch gekozen orgaan het CvB te controleren en te adviseren. De taken van de Universiteitsraad zijn vastgelegd in de Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Daarin staat op welke beleidsplannen de Universiteitsraad adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Verder heeft de Universiteitsraad ook het recht van initiatief. Dat betekent dat partijen zelf voorstellen voor beleid kunnen doen, bijvoorbeeld door het schrijven van notities of het stellen van een rondvraag.

De Nederlandse politiek staat bekend om haar harmoniemodel en dit is voor de Universiteitraad niet anders. Het zogenoemde harmoniemodel houdt in dat we altijd streven naar overeenstemming tussen het CvB en de Universiteitsraad. Daardoor kunnen wij als partij in de Universiteitsraad ook meedenken over onderwerpen waar we formeel geen medezeggenschap over hebben. Wij vinden het belangrijk dat studenten mee kunnen praten over het beleid van de RUG en dat er openheid is rondom beslissingen van het CvB.

Lijst Calimero stelt zich al jaren constructief op door niet alleen kritisch te zijn op beleidsplannen maar ook zelf nieuw beleid voor te stellen. Lees hier wat wij de afgelopen jaren gedaan hebben, en kijk hier voor meer informatie over onze standpunten rondom transparant besturen.

Hoe werkt de Universiteitsraad?

De Universiteitsraadvergaderingen vinden elke laatste donderdag van de maand plaats. Dit is het moment dat er bindende besluiten genomen worden. De stukken die tijdens de Universiteitsraadvergaderingen worden besproken, zijn in de voorgaande week behandeld tijdens de commissievergaderingen. Er zijn drie commissies: onderwijs & onderzoek, bestuur en middelen.

Zowel de commissievergaderingen als de Universiteitsraadvergaderingen zijn openbaar. Op de derde donderdag van de maand begint de commissie onderwijs & onderzoek om 9:00 uur, de commissie bestuur om 12:00 uur en de commissie middelen om 15:00 uur. De Universiteitsraadvergadering vindt plaats op de vierde donderdag van de maand, om 9:30 uur. Alle vergaderingen worden gehouden in de Grote Vergaderzaal aan de Oude Boteringestraat 44. De Grote Vergaderzaal wordt momenteel gerenoveerd; de vergaderingen zullen daarom soms op andere locaties plaatsvinden, die je hier kunt vinden.

Klik hier voor meer informatie over de Universiteitsraad, vergaderschema’s en agenda’s.

The University Council

The University Council is the highest democratically elected body within the decision making of the University of Groningen. Twelve students and twelve (academic) staff members come together to discuss the policies of the UG with the board of directors. Lijst Calimero is the biggest student party, with five out of 12 seats in the academic year 2021-2022.

What does the University Council do and how is it constructed? Read more.

What does the University Council do?

The University Council has been democratically elected to fulfill its most important task: control and advise the board of directors in their decision making. The tasks of the University Council are stated in the law for higher education and academic research (Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, WHW). The law states on which policies the University Council has the right of consent and on which policies it has the right of advice. Furthermore, the University Council has the right of initiative. That means that the parties themselves can formulate propositions for policies, for example by righting a memo or by asking questions toward the board of directors.

Dutch politics are known for the harmony model, which is also applied within the University Council. The harmony model proposes that the goal is always to reach unanimity between the board of directors and the members of the University Council. In that way, we are able to contribute to topics in which we formally do not have a say. We think that it is important that we as students are involved in the decision making at the University of Groningen and that there is there is transparency concerning the policies made.

Lijst Calimero takes a constructive approach by not only criticizing policy propositions but also bringing own propositions forward. Here you can read more about what we did in previous years and here you can find more details about our view own transparent management.

How does the University Council work?

The meetings of the University Council take place on the last Thursday of every month. These meetings are the place where official and binding decisions are made. The subjects discussed during University Council meetings have also been a topic during the committee meetings in the week before. The University Council has three committees: education & research, management, and resources.

The University Council meetings as well as the committee meetings are open for the public. On the third Thursday of the month the committee meetings take place. Education & research starts at 9am, management starts at 12pm and resources starts at 3pm. The University Council meetings take place on the fourth Thursday of the month and start at 9.30am. All the meetings usually take place in the “Grote Vergaderzaal” at the Oude Boteringstraat 44. However, this room is currently under construction so that the committee and University Council meetings will sometimes take place in different locations this year. You can find those locations here.

[:nl _i=”0″ _address=”7.0.0.0″ /][:en _i=”1″ _address=”7.0.0.1″ /][: _i=”2″ _address=”7.0.0.2″ /]