Lijst Calimero

Kleine kuikentjes worden groot! Lijst Calimero is inmiddels niet meer weg te denken uit de studentenpolitiek, maar ook wij zijn klein begonnen. Lijst Calimero is opgericht op 30 maart 2005 door een dappere student die de medezeggenschapsraad aan de RUG wakker wilde schudden. De Universiteitsraad telde toen twee gevestigde partijen: de ene niet al te vernieuwend, de andere niet al te constructief. Lijst Calimero begon als eenmanspartij en dus klein: vandaar de naam Calimero. Calimero is in de loop der jaren steeds verder gegroeid.

Het is de visie van Lijst Calimero dat het verzorgen van goed onderwijs de hoofdtaak van de universiteit is. We focussen op aandachtsgebieden als kleinschalig onderwijs, een gezonde studieomgeving, toegankelijkheid en inclusiviteit. Hiermee proberen we de waarde van jouw diploma en de kwaliteit van het onderwijs van de RUG te verbeteren. In vergaderingen is onze insteek dat we een goede balans tussen een constructieve en een kritische houding aanhouden. We zijn oplossingsgericht en niet bang om problemen te benoemen waar nodig.

Lijst Calimero werkt met een fractie en een steunfractie. Fractieleden zijn de leden met een zetel in de Universiteitsraad. Zij zijn aanwezig bij alle vergaderingen, en hebben daarnaast een bestuursfunctie. Factieleden werken over het algemeen fulltime of intensief in deeltijd, maar het is echter wel mogelijk om hiernaast nog een paar vakken te volgen. Steunfractieleden hebben geen zetel in de Universiteitsraad, maar zij hebben evenveel invloed op de manier waarop Lijst Calimero haar beleid en standpunten formuleert. Ze ondersteunen de fractieleden buiten de raad om, door bijvoorbeeld een bestuurstaak op zich te nemen of zich met een specifieke dossier bezig te houden. Ze zijn vrij om zelf te bepalen hoeveel tijd ze aan Calimero besteden. Iedereen is in staat individueel dingen op te pakken, maar ook een jaar lang in een hecht team samen te werken.

De ervaringen van oud-fractieleden

Hanna Berretz

Hanna Berretz

Fractie 2016-2017

Voor mij was het Calimero jaar ontzettend uitdagend, leerzaam en vooral heel erg leuk! Ten eerste maak je natuurlijk heel goede vrienden, tot de dag vandaag hebben wij als fractie contact en spreken regelmatig af. Ten tweede leer je je grenzen kennen en ga je hier ontzettend veel van leren. Ten derde staat het natuurlijk super goed op je CV. Een raadsjaar opent later in je leven echt deuren voor banen.”

Nina de Winter

Nina de Winter

Fractie 2016-2017

Het jaar in de universiteitsraad heeft mij vooral geleerd dat als je ergens inhoudelijk achter staat je er ook echt voor moet gaan, ook als dat heel moeilijk is.”

Leendert Kalsbeek

Leendert Kalsbeek

Fractie 2009-2010

Het is lastig om concreet te duiden wat een raadsjaar je brengt. Het is echter een onwijs leuke en leerzame ervaring waarbij je een unieke kijk in de keuken van een universitaire organisatie krijgt en kunt snuffelen aan politiek. Hierdoor krijg meer verbreding en heb je sowieso een stapje voor bij sollicitaties voor welke eerste baan dan ook.

Lijst Calimero

Small chicks grow up! These days, it’s hard to imagine university politics without Lijst Calimero. However, Lijst Calimero started small. On May 30, 2005, Lijst Calimero was founded by one brave student, who wanted to shake student representation at the UG. At the time, the students in the University Council were organised in two established parties. One was not very innovatory, the other not so constructive. Lijst Calimero started as a one-man faction, hence the name: Calimero. In the following years, Lijst Calimero got bigger and bigger. Below is an overview of everyone who sat in the University Council on behalf of Lijst Calimero in the past years.

It is Lijst Calimero’s vision that high-quality education is the primary task of the University. Through focussing on areas like small-scale education, a wellbeing-orientated study environment, accessibility, and inclusivity, we try to improve the value of your diploma and the quality of the education at our University. In the University Council meetings, we try to find a healthy balance between being constructive and staying critical. We are solution-oriented, yet we are not afraid to criticise the university and those who govern it. We have an analytical, committed, and thorough way of doing our council work.

Lijst Calimero works with a Faction and a Support Faction. Faction members have a seat in the University Council. They are present at all meetings while also having a board position. Faction members generally work full-time or in an intensive part-time capacity, although it is possible to follow a small number of courses. Support Faction members do not have a seat in the council. They support the faction by either taking up a board position or by focussing on specific portfolios, however, they have an equal say in how Lijst Calimero formulates its policy and positions. Our members can work individually but are also capable of working in a close team for a full year. 

The experiences of previous faction members

Hanna Berretz

Hanna Berretz

Faction 2016-2017

“My year with Lijst Calimero was very challenging, I learned a lot and it was a lot of fun. Firstly, you make very good friends. Up until today we stay in touch with our faction members and have regular contact. Secondly you learn what you can and what you can’t handle as a person. I have learned a lot from that. And thirdly, a year in the University Council looks very wel on your resumé. It opens doors when you start to apply for jobs.”

Nina de Winter

Nina de Winter

Faction 2016-2017

“My year in the Council has taught me that if you really agree or disagree on something, you should stick to your opinion and go for it, even when that’s very difficult.”

Leendert Kalsbeek

Leendert Kalsbeek

Faction 2009-2010

It is hard to be concrete about what a year in the University Council brings you. However, it is a very fun and you learn a lot. You see from the inside how an academic institution is governed and experience a little how politics work. This expands your personal horizon and it gives you a head start when you start to every job you would want to apply for.

[:nl _i=”0″ _address=”0″ /][:en _i=”5″ _address=”5″ /][: _i=”9″ _address=”9″ /]