Studentgericht onderwijs

De vorm van het onderwijs bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit. De student moet altijd centraal staan in het onderwijs. De invulling van programma’s moet niet bepaald worden door de onderzoeksagenda van docenten, maar door de individuele wensen en behoeften van studenten.

Studenten moeten weten waar ze aan toe zijn en zelf mee kunnen beslissen over de inhoud van hun onderwijs. Kleinschalig, interactief onderwijs is al jaren hét speerpunt van Lijst Calimero. Studenten moeten binnen het programma uitgedaagd worden om zich kritisch op te stellen en zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Goede en uitgebreide feedback van docenten en medestudenten is hierbij belangrijk. Bovendien moet de RUG zich aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en digitale mogelijkheden gebruiken om het onderwijs te innoveren en aan te laten sluiten op de studenten van nu.

Aandacht voor iedere student

In het onderwijs moeten studenten centraal staan. Er moet altijd uitgegaan worden van wat studenten willen en kunnen en niet van wat de RUG te bieden heeft. Studenten moeten binnen hun studie de ruimte krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Hierbij is de sleutelrol weggelegd voor kleinschalig en interactief onderwijs. In kleinschalig onderwijs ontwikkelen studenten belangrijke professionele en sociale vaardigheden, kunnen ze hun eigen leren richting geven en wordt recht gedaan aan de verschillen tussen studenten.

 • De opbrengsten van het leenstelsel moeten worden geïnvesteerd in meer docenten.

Met het afschaffen van de basisbeurs werd beloofd dat de opbrengsten van het leenstelsel zouden worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. Vanaf 2018 stroomt dit geld naar de hoger onderwijsinstellingen. Lijst Calimero heeft voor het jaar 2018 met het CvB afgesproken dat 70% van dit geld wordt geïnvesteerd in het aannemen van meer docenten. Zodat werkgroepen kleiner en interactiever gemaakt worden en docenten meer tijd hebben voor hun studenten, wat het leerproces ten goede komt. We zijn erg blij dat we deze afspraak hebben kunnen maken. Ook voor de toekomst moeten we ons hiervoor blijven inzetten, de komende jaren moet er structureel meer geld naar meer docenten.

 • Meer student-assistenten inzetten om kleinschaligheid te bevorderen.

Goed getrainde student-assistenten kunnen in veel gevallen ingezet worden tijdens werkcolleges om studenten te begeleiden. Meer student-assistenten aanstellen is een kostenefficiënte manier om de kleinschaligheid te bevorderen. Tegelijkertijd biedt het meer studenten de kans zich als student-assistent verder te ontwikkelen.

Het studieprogramma moet meer zijn dan losse tentamens

Studenten moeten centraal staan in het onderwijs en actief betrokken worden bij het leerproces gedurende de hele periode. Onderwijs moet activerend werken en je moet als student betrokken worden bij wat je leert. Het behalen van een vak moet niet gezien worden als een doel op zich, maar als een proces waarin de student het meeste uit zichzelf kan halen.

 • Verschillende vormen van toetsen gebruiken.

Lijst Calimero vindt dat studenten niet alleen moeten worden beoordeeld op een tentamen aan het einde van het blok. De kennis en vaardigheden van studenten moeten op verschillende manieren getoetst worden, zonder dat dit een zwaardere studielast met zich meebrengt. Dit geeft een beter beeld van wat studenten geleerd hebben tijdens het volgen van het vak. Lijst Calimero pleit daarbij voor het verlagen van het aantal meerkeuzetentamens.

 • Studenten moeten meer feedback krijgen.

Studenten krijgen te vaak geen feedback op hun gemaakte werk, terwijl ze daar veel van kunnen leren. Lijst Calimero wil dat studenten continue feedback krijgen, digitale middelen kunnen dit makkelijker mogelijk maken.

 • Er moet meer gebruik gemaakt worden van peer review.

Peer review houdt in dat studenten elkaars werk beoordelen op basis van door de docent gestelde richtlijnen. Hierdoor kunnen studenten meer feedback krijgen op het gemaakte werk en leren ze niet alleen van de fouten die ze zelf maken, maar ook door het werk van anderen te controleren. Door gebruik te maken van digitale middelen kan er meer gebruik gemaakt worden van peer review.

 • Beter inzetten op een doorlopende leerlijn.

Het totaal van alle vakken binnen het studieprogramma moet studenten goed voorbereiden op de toekomst. Vakken kunnen daarom niet los van elkaar gezien worden: er moet sprake zijn van een doorlopende leerlijn waarbij het geheel van de vakken zorgt voor een waardevol diploma.

Slim omgaan met nieuwe digitale middelen

Studenten maken zelf al veel gebruik van de moderne digitale middelen, maar het onderwijs blijft nog achter. Digitalisering biedt veel mogelijkheden om het onderwijs interactief te maken, om diverser te toetsen en studenten continu van feedback te voorzien. Nieuwe digitale middelen maken het mogelijk om de voortgang van studenten beter in kaart te brengen en hier tijdens werk- en hoorcolleges op in te spelen. Aan de andere kant kan overhaaste digitalisering ook voor problemen zorgen. Lijst Calimero vindt dat er goed over digitalisering moet worden nagedacht, zodat het de kwaliteit van het onderwijs echt ten goede komt.

 • Alle hoorcolleges moeten online beschikbaar zijn.

Studenten hebben er veel voordeel van als hoorcolleges online beschikbaar zijn. Het helpt bij het voorbereiden van tentamens en maakt het voor studenten makkelijker om bijvoorbeeld twee studies met elkaar te combineren.

 • Meer digitaal toetsen.

Digitaal toetsen biedt veel mogelijkheden om toetsen diverser te maken en studenten op verschillende manieren te toetsen. Lijst Calimero vindt dan ook dat er meer gebruik moet worden gemaakt van digitaal toetsen, omdat dit bijdraagt aan de kwaliteit van toetsen. Daarnaast kan digitalisering het toetsen efficiënter maken voor zowel docenten als studenten.

 • Meer gebruik maken van persoonlijke digitale opdrachten.

Nieuwe digitale middelen maken het mogelijk om opdrachten toe te spitsen op de individuele student. Slimme programma’s kunnen bijhouden welk deel van de stof studenten beheersen en waar ze nog mee moeten oefenen. Lijst Calimero vindt dat de RUG deze mogelijkheden meer moet benutten.

De mening van studenten moet beter gehoord worden

Het is heel belangrijk dat de stem van studenten gehoord wordt en serieus wordt genomen. Ieder jaar zet de fractie van Lijst Calimero zich daar vol overtuiging voor in. Lijst Calimero vindt dat de medezeggenschap aan de RUG een impuls kan gebruiken. Zowel op het gebied van structureel overleg als betrokkenheid bij belangrijke dossiers, zijn er nog grote stappen te maken.

 • Studenten moeten betrokken worden bij de besteding van de opbrengsten uit het afschaffen van de basisbeurs.

Met het afschaffen van de basisbeurs zijn studenten er financieel behoorlijk op achteruit gegaan. De minister heeft echter beloofd het geld dat hierdoor bespaard wordt te investeren in de verbetering van het onderwijs. Als de nieuwe minister het huidige beleid voortzet wordt hiervoor vanaf 2018 jaarlijks 6,8 miljoen euro overgeheveld naar onze universiteit. Lijst Calimero vindt het belangrijk dat studenten inspraak hebben in de manier waarop ‘hun’ geld wordt geïnvesteerd. Dit moet op een goede manier in de gaten worden gehouden en hierover moet constant overleg worden gevoerd met de medezeggenschap. Voor 2018 hebben we al goede afspraken kunnen maken met het CvB, we zullen er alles aan doen dit ook voor de toekomst te garanderen.

 • Vakevaluaties moeten vooraf inzichtelijk zijn.

Lijst Calimero vindt dat studenten voor ze aan een vak beginnen, inzicht moeten krijgen in de vakevaluaties van voorgaand jaar. Als studenten zien wat er met hun feedback gedaan wordt, zullen ze vaker bereid zijn de vakevaluaties in de vullen, wat de kwaliteit van vakken ten goede komt. Tegelijkertijd dwingt dit docenten om actief te werken aan het verbeteren van hun vak.

 • De positie van opleidingscommissies moet worden versterkt.

Door een wetswijziging worden opleidingscommissies vanaf september 2017 officiële medezeggenschapsorganen. Opleidingscommissies worden daardoor heel erg belangrijk voor het bewaken van de kwaliteit van de opleidingen. Lijst Calimero schreef het afgelopen jaar een plan om ervoor te zorgen dat opleidingscommissies hun nieuwe taken goed kunnen uitvoeren. Dit plan wordt nu toegepast op de faculteiten. Lijst Calimero zal er ook volgend jaar op toezien dat opleidingscommissies sterker worden, zodat ze een betere bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs.

 • Het instemmingsrecht op de branch campus in Yantai inzetten om de stem van studenten te laten horen.

Lijst Calimero heeft in februari 2017 samen met de Personeelsfractie nieuw instemmingsrecht verworven voor de Universiteitsraad en de betrokken faculteitsraden op het plan voor UGY. Ook in de toekomst blijft Lijst Calimero kritisch op de besluitvorming rondom UGY. De branch campus mag de kwaliteit van het onderwijs en de waarde van het RUG-diploma nooit in gevaar brengen.

Betere informatievoorziening en minder bureaucratie

Studenten hebben vaak moeite met het vinden van de juiste informatie, omdat die informatie over meerdere websites verspreid staat en de RUG-websites niet gebruiksvriendelijk zijn. Daarnaast is het nog vaak onduidelijk wat een student moet doen om zich bijvoorbeeld in te schrijven voor een vak of de bachelorbul aan te vragen. Lijst Calimero vindt het de hoogste tijd dat de RUG investeert in betere informatievoorziening.

 • De universiteit moet investeren in een nieuwe website.

Veel studenten vinden iets op de RUG-website door ernaar te zoeken op Google. Lijst Calimero vindt dat dit niet langer zo kan: de RUG moet investeren in een nieuwe, gebruiksvriendelijke website waarin alle online diensten op een overzichtelijke manier gebundeld zijn. Het onoverzichtelijke Progress moet bovendien vervangen worden door een gebruiksvriendelijker alternatief binnen de vernieuwde RUG-website.

 • Administratieve procedures moeten op alle faculteiten hetzelfde zijn.

Studenten volgen steeds vaker vakken buiten hun eigen opleiding. Dit is een goede ontwikkeling en Lijst Calimero zet zich in voor uitbreiding van deze mogelijkheden. Om dit mogelijk te maken is het wel belangrijk dat administratieve procedures gelijk getrokken worden, zodat studenten makkelijker vakken aan een andere faculteit kunnen volgen en altijd weten waar ze aan toe zijn.

 • Alle gebouwen inclusief lokaalnummers opnemen in Google Maps.

Studenten kunnen met de verwarrende gebouw- en lokaalaanduidingen hun weg niet altijd gemakkelijk vinden. Een proef met het Harmoniegebouw heeft al laten zien dat het opnemen van gebouwen en lokaalnummers in Google Maps goed kan werken. Lijst Calimero wil dit daarom uitbreiden naar alle universiteitsgebouwen en heeft hiervoor inmiddels een voorstel ingediend.