De Universiteitsraad

De Universiteitsraad is het hoogste medezeggenschapsorgaan van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hierin discussiëren twaalf studenten en twaalf medewerkers met het College van Bestuur (CvB) over het beleid van de universiteit. Lijst Calimero is de grootste studentenpartij, met in het collegejaar 2021-2022 vijf van de twaalf zetels.

Wat doet de universiteitsraad precies en hoe zit het in elkaar? Je leest het hier.

Wat doet de Universiteitsraad?

De belangrijkste taak van de Universiteitsraad is om als democratisch gekozen orgaan het CvB te controleren en te adviseren. De taken van de Universiteitsraad zijn vastgelegd in de Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Daarin staat op welke beleidsplannen de Universiteitsraad adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Verder heeft de Universiteitsraad ook het recht van initiatief. Dat betekent dat partijen zelf voorstellen voor beleid kunnen doen, bijvoorbeeld door het schrijven van notities of het stellen van een rondvraag.

De Nederlandse politiek staat bekend om haar harmoniemodel en dit is voor de Universiteitraad niet anders. Het zogenoemde harmoniemodel houdt in dat we altijd streven naar overeenstemming tussen het CvB en de Universiteitsraad. Daardoor kunnen wij als partij in de Universiteitsraad ook meedenken over onderwerpen waar we formeel geen medezeggenschap over hebben. Wij vinden het belangrijk dat studenten mee kunnen praten over het beleid van de RUG en dat er openheid is rondom beslissingen van het CvB.

Lijst Calimero stelt zich al jaren constructief op door niet alleen kritisch te zijn op beleidsplannen maar ook zelf nieuw beleid voor te stellen. Lees hier wat wij de afgelopen jaren gedaan hebben, en kijk hier voor meer informatie over onze standpunten rondom transparant besturen.

Hoe werkt de Universiteitsraad?

De Universiteitsraadvergaderingen vinden elke laatste donderdag van de maand plaats. Dit is het moment dat er bindende besluiten genomen worden. De stukken die tijdens de Universiteitsraadvergaderingen worden besproken, zijn in de voorgaande week behandeld tijdens de commissievergaderingen. Er zijn drie commissies: onderwijs & onderzoek, bestuur en middelen.

Zowel de commissievergaderingen als de Universiteitsraadvergaderingen zijn openbaar. Op de derde donderdag van de maand begint de commissie onderwijs & onderzoek om 9:00 uur, de commissie bestuur om 12:00 uur en de commissie middelen om 15:00 uur. De Universiteitsraadvergadering vindt plaats op de vierde donderdag van de maand, om 9:30 uur. Alle vergaderingen worden gehouden in de Grote Vergaderzaal aan de Oude Boteringestraat 44. De Grote Vergaderzaal wordt momenteel gerenoveerd; de vergaderingen zullen daarom soms op andere locaties plaatsvinden, die je hier kunt vinden.

Klik hier voor meer informatie over de Universiteitsraad, vergaderschema’s en agenda’s.