Inleiding

De afgelopen weken zijn wij met veel mensen in gesprek geweest over Yantai, en hebben wij zowel mondeling als schriftelijk veel informatie verkregen over de risico’s en kansen die dit plan biedt. Naar aanleiding van deze informatie zien wij de voordelen in, maar zoals met elk plan blijven er nog kritische punten over. Afgelopen donderdag moesten we hieruit een conclusie trekken: wel of niet instemmen met dit plan zoals het er nu is. Een kracht van het plan is dat door dit plan voorzien wordt in het opvangen van de krimp van studentenaantallen de komende jaren, zowel van internationale als Nederlandse studenten. Zo wordt de werkgelegenheid aan de universiteit veilig gesteld maar ook de toegankelijkheid voor (internationale) studenten in het hoger onderwijs. Daarnaast kan de RUG haar internationale positie vasthouden en verbeteren en zo voorop blijven lopen qua wetenschappelijke publicaties en het brede academische karakter van de RUG. Verder zal het voor studenten van de RUG waarvoor het binnen het studieprogramma niet mogelijk is om naar het buitenland te gaan, dit wel mogelijk maken. Hoewel de strategische keuze om een branch campus te openen om onder andere de laatst genoemde redenen wel op onze steun kon rekenen, valt en staat het daadwerkelijke voordeel voor de universiteit als geheel uiteraard helemaal weg op het moment dat deze branch universiteit te grote risico’s mee zou brengen voor de RUG in Groningen. Onze instemming met dit plan was om deze reden afhankelijk van belangrijke toezeggingen en garanties vanuit het College van Bestuur. Deze hebben wij voor de afgelopen universiteitsraad samengevoegd tot een lijst met voorwaarden die u onderaan dit bericht kunt vinden.

 

Onderwijskwaliteit

Voor Lijst Calimero staat zoals altijd het waarborgen van de onderwijskwaliteit aan de RUG voorop. De belangrijkste voorwaarden die wij met betrekking tot onderwijskwaliteit hebben gesteld, hebben onder andere betrekking op het tijdig opvullen van vacatures die ontstaan wanneer RUG personeel naar Yantai gaat, beperkte uitstroom per opleiding, het waarborgen met de kleinschaligheid van opleidingen en het scheiden van de accreditatie van de RUG van die van de branche campus in Yantai. Daarnaast wordt de kwaliteit van de opleidingen in Yantai gewaarborgd doordat wijzigingen in de programma’s in Groningen, ook in de programma’s in Yantai zullen worden doorgevoerd.

 

Communicatie

Daarnaast is in onze ogen het hebben van voldoende draagvlak van zowel de studenten als het personeel een belangrijke voorwaarde voor het slagen van dit plan. Om deze reden hebben wij ook hoge eisen gesteld met betrekking tot de informatievoorziening naar alle staf en studenten toe en het betrekken van de verschillende medezeggenschapsorganen binnen de RUG. Zo zullen er regelmatig informatiesessies worden georganiseerd die voor alle studenten en stafleden open zullen zijn, en zullen alle (vertrouwelijke) stukken die in het verdere proces omtrent Yantai besproken worden in de universiteitsraad, worden verspreid onder de faculteitsbesturen die deze onder hun eigen faculteitsraden mogen verspreiden. Ook zal er een gedegen communicatieplan opgezet worden om in het geval dat het plan voor Yantai misloopt de reputatieschade voor de RUG zo veel mogelijk te beperken. De communicatie naar de gehele universiteit toe zal ook een extra tandje bijgezet worden: wij gaan samen met SOG en lijst STERK met de Afdeling Communicatie een plan maken voor een folder over Yantai met daarin de belangrijkste informatie voor studenten. Daarnaast zullen informatie bijeenkomsten zoals afgelopen woensdag 25 juni regelmatig georganiseerd gaan worden voor iedereen die graag wat meer wil weten over Yantai.

 

Gescheiden financiën

Verder hebben we duidelijk gesteld dat het openen van een branche universiteit in Yantai een mooie mogelijkheid kan zijn voor de RUG, maar dat dit geenszins een groot risico mag vormen voor het voortbestaan van de RUG in Groningen zelf. Dit hangt natuurlijk deels samen met het punt over reputatieschade dat eerder genoemd wordt, maar ook zeker met het veilig stellen van de gezonde financiële positie van de universiteit. Om deze reden hebben we ook om toezeggingen gevraagd dat er geen financiële risico’s zijn voor de RUG. Zo zal er vanuit Groningen helemaal niks geïnvesteerd worden in de Chinese vestiging, en zullen we financiële compensatie ontvangen voor de nu geleverde werkzaamheden. Ook is toegezegd dat studenten van de RUG niet meer dan hun RUG collegegeld hoeven te betalen op het met moment dat zij op exchange naar China zullen gaan.

 

Rol en rechten medezeggenschap

Daarnaast zijn we ingegaan op de rechten en inspraak van de medezeggenschap in het hele proces. Alleen op de hoogte gehouden worden van de genomen beslissingen is uiteraard niet genoeg om de medezeggenschap goed bij de besluitvorming te betrekken. Zeker gezien het hier gaat om een plan dat grote invloed kan hebben op de faculteiten zelf waren wij het er dan ook niet mee eens dat de faculteitsraden alleen om gevoelen zou worden gevraagd op deze punten. Het College heeft hierop geantwoord dat keuzes met een uitgebreide motivatie naar de faculteiten worden gecommuniceerd. Een negatief gevoelen van een faculteitsraad zal dus als een advies behandeld worden, en daar zal goed gemotiveerd op gereageerd moeten worden, maar geen adviesrecht zijn.

 

Een ander punt waar we met betrekking tot de rol van de medezeggenschap om hebben gevraagd, is het opschuiven van het instemmingsrecht naar augustus. Dit kon het College ons echter niet toezeggen, omdat ze de aanvraag bij het Chinese ministerie van Onderwijs deze zomer moeten indienen, en in de tussentijd serieus moeten kunnen onderhandelen met de verschillende partijen (provincie Shendong, Gemeente Yantai, China Agricultural University en de Nederlandse overheid) om de garanties die gegeven zijn, ook waar te kunnen maken. Als deze onderhandelingen nog zouden afhangen van instemming door de universiteitsraad, zou dit volgens het CvB de positie van de RUG in deze onderhandelingen ernstig verslechteren.

 

Dit zette ons voor een ontzettend moeilijke beslissing. Doordat er op dit moment buiten de Uraad nog te veel onduidelijkheid heerst over wat het plan behelst hebben wij echter het idee dat er op het gebied van draagvlak nog veel te halen valt. We hebben ook afgelopen Uraad weer documenten gezien in vertrouwelijke sfeer, en het is dus niet zo gek dat als men niet alle informatie heeft, nog te veel risico’s ziet. Daar stond tegenover dat onze positie aan tafel bij het CvB over Yantai, als we niet zouden instemmen, ontzettend zou verslechteren. We zouden dan op een formele lijn terechtkomen en alleen kunnen meepraten op punten die wettelijk verankerd zijn. Het probleem daarbij is echter dat een branch campus zo’n bijzonder geval is, dat de WHW hierover slechts afgeleide rechten toekent aan de medezeggenschap, waarover we met het College van Bestuur van mening verschillen.

 

Conclusie

We hebben uiteindelijk gekozen om in te stemmen met Yantai, inclusief de garanties die in het verslag zullen komen te staan, en de volgende Universiteitsraad nogmaals vastgesteld zullen worden. Als de garanties niet worden waargemaakt, is dat niet waar de Universiteitsraad mee heeft ingestemd, en zullen we ons adviesrecht en de rol van de Raad van Toezicht serieus moeten gebruiken (een negatief advies geeft de Universiteitsraad zo goed als nooit tot nu toe). Daar komt bij dat we in beginsel niet principieel tegen het openen van een branch campus zijn! Want dat er voordelen zijn staat buiten kijf, hierover moet het CvB nog beter gaan communiceren, alsmede over hoe de gegeven garanties worden waargemaakt. Het is de taak van het CvB om voldoende informatie te verstrekken en blijven verstrekken, om zo voldoende draagvlak te creëren binnen de hele universiteit. Juist door nu in te stemmen, met de bijbehorende garanties, hebben we gewaarborgd dat we grote invloed kunnen blijven uitoefenen op de rest van het proces. Zo blijft de Universiteitsraad een belangrijke, serieuze, kritische doch constructieve speler. Op deze manier denken wij onze achterban het best te kunnen vertegenwoordigen.

 

 

Samengevat is dit onze lijst met voorwaarden, met per punt benoemd of het is toegezegd:

Het waarborgen van de onderwijskwaliteit.

 1. Tijdig opvullen van vacatures die ontstaan wanneer RUG personeel naar Yantai gaat, en dat deze vacatures opgevuld worden met minstens zo geschikte en kwalitatief goede mensen. Toegezegd: er gaan behalve de gebruikelijke middelen om vacatures te vullen, tevens internationale search companies worden ingezet, om het bereik van de vacatures te vergroten.
 2. Beperkte uitstroom van docenten per opleiding naar Yantai. Toegezegd.
 3. Waarborging kleinschaligheid opleidingen (faciliteiten en docenten). Toegezegd: opleidingen bepalen zelf hoeveel instroom ze aankunnen en hoeveel docenten toegestaan worden om naar Yantai te gaan.
 4. Gescheiden accreditatie RUG-opleidingen en Yantai opleidingen. Toegezegd: aparte accreditatie in andere vestigingsplaats, overleg tussen OCW, NVAO en RUG.
 5. Onderwijskwaliteit in Yantai moet ook gewaarborgd zijn. Toegezegd: er komt een uitgewerkt plan hoe wijzigingen in opleidingen in Groningen ook in Yantai worden doorgevoerd, en het kwaliteitszorgsysteem met Examencommissies en Opleidingscommissies wordt in Yantai gekopieerd. Er wordt hierbij gedacht aan het laten toekijken van een RUG-docent in de Examencommissies in Yantai, en het jaarlijks evalueren van de opleidingen in Yantai (naast de reguliere controles door de NVAO).

Financiën

 1. Garantie dat er geen financiële risico’s zijn voor de RUG. Toegezegd: het College heeft benadrukt dat er geen geld vanuit de RUG naar de UGY zal gaan en dat alle investeringen gedaan zullen worden vanuit China.
 2. RUG-studenten kunnen voor RUG collegegeld op exchange naar Yantai. Toegezegd.

Communicatie

 1. Het delen van (vertrouwelijke) stukken en informatie binnen faculteitsraden. Toegezegd; de faculteitsbesturen krijgen uiteraard ook alle informatie die de universiteitsraad krijgt, en aan hen wordt meegegeven dat deze informatie met hun faculteitsraden gedeeld mag worden.
 2. Informatievoorziening naar studenten en personeel. Toegezegd; er zullen meerdere algemene informatiemomenten worden georganiseerd die open zullen zijn voor alle studenten en personeelsleden.
 3. Uitwerking scenario’s bij eventuele mislopen plannen Yantai. Toegezegd: Het College zal voortijdig verschillende scenario’s uitwerken.
 4. Creëren van voldoende draagvlak binnen de gehele universiteit, dit blijft in elke fase een voorwaarde voor het doorzetten van het plan. Toegezegd, hierop gaf het College aan dat er sinds een aantal weken een meer positieve sfeer aan het ontstaan is die versterkt kan worden als iedereen beter geïnformeerd is. Er komt een folder en informatie bijeenkomsten zullen regelmatig georganiseerd worden.

Rol medezeggenschap

 1. Instemmingsrecht Universiteitsraad op specifieke plannen Yantai. Toegezegd, dit is waar we deze universiteitsraad mee hebben ingestemd.
 2. Instemmingsrecht bij majeure wijzigingen in de plannen zoals wij deze nu kennen. Niet toegezegd; we hebben adviesrecht op de wijzigingen die eventueel nog zullen gebeuren, waarbij ze nadrukkelijk benoemd hebben om dit zeer serieus te nemen. In het geval dat wij negatief adviseren, zal het CvB ons advies aan de Raad van Toezicht moeten voorleggen, die er vervolgens ook hun mening over vormen. Daarnaast is het College verplicht om een gemotiveerde beredenering voor hun keuze te geven.
 3. Adviesrecht voor het go/no go moment. Toegezegd.
 4. Adviesrecht voor het aanstellen van vice-chancellor. Toegezegd.
 5. Continue betrokkenheid van de Uraad bij alle vervolgstappen (met minstens adviesrecht). Toegezegd.
 6. Gemotiveerde uitleg van beslissingen wanneer deze ingaan tegen het standpunt van de faculteitsraden. Toegezegd; het College heeft gegarandeerd om haar keuzes met een uitgebreide motivatie aan faculteiten door te geven.
 7. In augustus instemmen met de plannen in Yantai: niet toegezegd. De kennis en informatie die nu bekend is, zal volgens het CvB dezelfde zijn als die in augustus bekend is. Voor die tijd wordt echter al onderhandeld, maar als het CvB alles moet afspreken onder voorbehoud van instemming door de Universiteitsraad, hebben zij een slechte onderhandelpositie en kunnen ze minder eisen.