Onderwijskwaliteit

De kwaliteit van het onderwijs is altijd ons belangrijkste speerpunt geweest. Je komt naar Groningen om te studeren en wij vinden het belangrijk dat jouw diploma écht wat waard is. Het is de hoofdtaak van de universiteit om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden en daarin te blijven investeren. Daarom heeft de kwaliteit van het onderwijs ook onze prioriteit.

Kleinschalig onderwijs

Kleinschalig onderwijs is voor Lijst Calimero al jaren een speerpunt. Kleinschalig en interactief onderwijs zorgt voor nauwere betrokkenheid tussen student en docent en ook voor directere aanraking met de stof.  De afgelopen tijd zet de universiteit gestaag stappen richting kleinschaliger onderwijs, bijvoorbeeld door het invoeren van learning communities en het aannemen van meer wetenschappelijk personeel. Lijst Calimero hoopt dat de universiteit de ingeslagen weg zal doorzetten en zet zich in voor ideeën die dit kunnen bevorderen.

Eerlijke toetsing

De manier van toetsing van een vak moet altijd een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het vak, zodat de waarde van het diploma wordt gegarandeerd. Bovendien moeten de tentamenregelingen van alle faculteiten meer gelijk getrokken worden zodat alle studenten dezelfde kansen en mogelijkheden hebben.

Gelden afschaffing studievoorschot

Bij de afschaffing van de studiefinanciering is beloofd dat de vrijgekomen gelden volledig zullen worden geïnvesteerd in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Lijst Calimero vindt het daarom belangrijk er de komende jaren goed op toe te zien dat de  RUG de gelden daadwerkelijk besteedt aan verbeteringen op het gebied van het onderwijs. Investeringen die voor Lijst Calimero belangrijk zijn, zijn onder andere het verkleinen van de ratio tussen docenten en studenten, verbeteren van studievoorzieningen en het aanbieden van meer studieplaatsen.

Voor kwalitatieve pre-masters

De universiteit krijgt geen fondsen meer voor pre-masterstudenten. Lijst Calimero is akkoord gegaan met een verhoging van de collegegelden van de pre-masters, maar vindt dat deze niet verder omhoog moeten. Tegelijk vinden we dat de kwaliteit van pre-masters niet mag lijden onder eventuele lagere te besteden gelden.

Academische vaardigheden

Academische vaardigheden helpen de student om zichzelf te ontwikkelen, zowel tijdens als na de studie. Dit is eens te meer nodig in deze snel veranderende wereld, waar zeker na je studie niets zeker is.Lijst Calimero pleit er daarom voor om vroegtijdig aandacht te besteden aan academische vaardigheden in alle studieprogramma’s.

Geen weekendtentamens

Lijst Calimero is van mening dat tentamens tijdens het weekend moeten worden afgeschaft. De RUG moet de huidige examenruimte efficiënter benutten, zo snel mogelijk nieuwe tentamenruimtes realiseren en opzoek gaan naar andere potentiële tentamenruimtes voor de tussentijd.

Masterprofilering

Veel studenten besluiten hun master niet aan de RUG te gaan volgen. Daarom moet de RUG zich meer gaan richten op masterprofilering. Masters moeten gaan voldoen aan een gerichter profiel, het aantal hoogwaardige gast professoren moet worden vergroot, er moet meer ruimte voor stages komen en het moet makkelijker worden om je scriptie te schrijven bij een bedrijf.

Voor toegankelijk masteronderwijs

Door een wetswijziging is het nu voor alle universiteiten in Nederland mogelijk geworden om te selecteren op masteronderwijs. Alhoewel wij vinden dat masterselectie in principe kan bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs, vinden wij dat de RUG niet moet gaan selecteren om het selecteren. Wanneer de RUG haar eigen bachelor studenten gaat weigeren na het voldoende afronden van een bachelor, vinden wij dat de RUG impliceert dat de kwaliteit van het eigen bachelor programma niet voldoende is.

Invoeren zomerherkansingen

Studenten die voor het volgende studiejaar toch nog hun propedeuse, bachelor of master willen afronden, zouden de mogelijkheid moeten krijgen om tijdens de zomervakantie de laatste paar punten alsnog binnen te kunnen halen.

Design your own master

Lijst Calimero vindt dat de RUG meer flexibiliteit moet bieden in masterprogramma’s. Binnen faculteiten zou er de mogelijkheid moeten zijn om een master te personaliseren, waarbij studenten onderdelen van bestaande masters kunnen combineren of kunnen kiezen tussen meerdere vakken. Om de kwaliteit van de master te waarborgen, moeten goede richtlijnen worden opgesteld en zal het gekozen curriculum moeten worden goedgekeurd door een studieadviseur.