Nieuw instemmingsrecht Yantai

Op aandringen van Lijst Calimero en de Personeelsfractie is er tijdens de vergadering van de Universiteitsraad op 16 februari 2017 besloten dat de Universiteitsraad instemmingsrecht krijgt op de aanvraag van de Rijksuniversiteit Groningen voor het oprichten van de branch campus in Yantai (China). Daarnaast krijgen de faculteitsraden instemmingsrecht op de facultaire plannen voor Yantai. Hierover schreven wij de volgende column, die je ook terug kunt vinden in he nieuwsoverzicht:

Op aandringen van Lijst Calimero en de Personeelsfractie is er, na uitvoerig overleg met het College van Bestuur, besloten dat de Universiteitsraad instemmingsrecht krijgt op de aanvraag van de Rijksuniversiteit Groningen voor het oprichten van de branch campus in Yantai (China). Daarnaast krijgen de faculteitsraden instemmingsrecht op de facultaire plannen voor Yantai. Lijst Calimero is kritisch ten opzichte van de huidige invulling van de plannen en maakt zich zorgen over de gevolgen van de branch campus die de RUG wil openen, met name voor de kwaliteit van het onderwijs. Wij zijn van mening dat de waarde van het diploma van RUG studenten nooit op het spel mag staan. Instemmingsrecht voor de faculteiten en de universiteitsraad maakt het mogelijk de plannen kritisch te toetsen.

De afgelopen twee jaar is de geplande branch campus in Yantai het onderwerp van gesprek geweest op onze universiteit. Samen met een Chinese partneruniversiteit is de RUG voornemens een branch campus op te richten in China. Deze branch campus zal programma’s van de RUG aanbieden waarvoor RUG diploma’s kunnen worden behaald. De Universiteitsraad stemde in de zomer van 2015 in met het voornemen om een branch campus in China te beginnen onder voorbehoud van een groot aantal voorwaarden.

Een belangrijke voorwaarde is dat het personeel in Yantai aan dezelfde kwaliteitseisen moet voldoen als personeel in Groningen en dat het vertrek van personeel niet mag leiden tot vermindering van de onderwijskwaliteit in Groningen. Inmiddels is gebleken wat voor enorme inspanningen de RUG moet leveren om programma’s in Yantai te realiseren. Hiervoor zou veel nieuw personeel moeten worden aangetrokken om kwaliteitsverlies te voorkomen. Het blijkt dat het nu al heel moeilijk is om de student/staf ratio aan de RUG te verbeteren. In de toekomst zal het daarom veel van de universiteit vragen om zowel kwalitatief goede stafleden te vinden voor het opstarten van UGY, als het vinden van voldoende vervangend personeel aan de RUG. Om in te kunnen stemmen zullen wij de plannen voor Yantai dan ook toetsen op het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs.

Bovendien is het voor ons belangrijk dat er voldoende draagvlak is onder studenten en personeel voor het uitvoeren voor een ingrijpend plan als dat van Yantai. Op dit moment zijn wij nog niet overtuigd dat er sprake is van voldoende draagvlak. Zo hebben verschillende faculteitsraden recentelijk hun zorgen geuit over de plannen en de manier waarop zij betrokken worden in dit proces. Het zijn uiteindelijk de programma’s van de faculteiten die moeten worden onderwezen in Yantai. Aangezien de faculteiten de plannen voor Yantai moeten dragen, is het voor ons van cruciaal belang dat de faculteitsraden nu instemmingsrecht krijgen op de facultaire plannen voor Yantai.

Gedurende de afgelopen twee jaar hebben wij het proces op de voet gevolgd en constructief meegedacht over de plannen van het College van Bestuur. Daarnaast hebben wij herhaaldelijk onze zorgen geuit en kritische vragen gesteld. Wij zijn van mening dat de plannen zoals ze nu zijn een groot risico met zich meedragen voor de kwaliteit van het onderwijs en onze zorgen zijn nog niet weggenomen. Daarom vinden we het belangrijk dat de centrale en de decentrale medezeggenschap nauw worden betrokken bij dit grote project en hebben wij gepleit voor instemmingsrecht voor de faculteitsraden en de Universiteitsraad. Dankzij het nieuw verworven instemmingsrecht is er nu ruimte ontstaan om met elkaar in gesprek te blijven over een goede invulling van dit plan waar zowel studenten en personeel achter kunnen staan.