Zelfontplooiing

Lijst Calimero vindt het belangrijk dat studenten de mogelijkheid krijgen om zich naast hun studie te ontwikkelen, bijvoorbeeld door naar het buitenland te gaan of een tweede studie te volgen. Omdat de studiedruk steeds hoger komt te liggen en er steeds meer vraag komt vanuit het bedrijfsleven naar werknemers met ook ‘soft skills’, is het van belang dat de RUG persoonlijke ontwikkeling actief stimuleert en faciliteert.

Studentassistenten

Een goede manier om je buiten je studie te ontwikkelen is via student-assistentschap. Hierdoor leer je voor de klas te staan en stof over te brengen. Lijst Calimero ziet student-assistenten als een waardevolle aanvulling op het onderwijzend personeel en is van mening dat deze studenten op een eerlijke wijze moeten worden geselecteerd. Daarnaast moeten student-assistenten voldoende worden voorbereid op hun studentassistentschap, bijvoorbeeld door MOOCs (massive open online courses).

Meer flexibiliteit in het onderwijs

Lijst Calimero pleit voor meer flexibiliteit in het onderwijs zodat studenten hun studie optimaal kunnen combineren met extra-curriculaire activiteiten. Voorbeelden van flexibiliteit zijn dat studenten kunnen kiezen tussen verschillende werkcolleges, in beide semesters hun bachelor scriptie kunnen schrijven en dat studenten meer keuzevrijheid in de vrije ruimte van de studie hebben.

Eigen initiatief binnen je studieprogramma stimuleren

Studenten moeten worden aangemoedigd om zelf vorm te geven aan hun studieprogramma, bijvoorbeeld door zich te verbreden bij andere faculteiten maar ook door zich te specialiseren bij hun eigen faculteit. Lijst Calimero vindt het belangrijk dat de RUG hier voldoende informatie over geeft op de website en dat studieadviseurs goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden.

Excelleren in een tweede studie of via Honours College

Om studenten te ondersteunen bij het volgen van een tweede studie of Honours College, moet de RUG zorgen voor flexibiliteit bij het studeren. Voorbeelden hiervan zijn het faciliteren van videocolleges, flexibiliteit in werkgroepen en goede ondersteuning van de studieadviseur.

Versoepeling regels besturen buiten het profileringsfonds

Lijst Calimero is van mening dat de RUG zich flexibeler moet opstellen tegenover studenten die een bestuursfunctie of belangrijke maatschappelijke functie bekleden die buiten het profileringsfonds valt. Hierbij valt te denken aan aangepaste regels omtrent verplichte aanwezigheid bij college en het missen van tentamens. Tevens vindt Lijst Calimero dat er gekeken moet worden naar een formele erkenning van een bestuursjaar voor besturen die vallen buiten het profileringsfonds.

Behoud profileringsfonds

Nu de studiefinanciering is afgeschaft, is het van essentieel belang dat het profileringsfonds in de huidige grootte en vorm behouden blijft om een bestuursjaar te houden voor studenten. Lijst Calimero pleit ervoor dat studenten die een bestuursjaar doen voldoende gecompenseerd blijven voor hun studievertraging.

Optimale implementatie van het collegegeldvrij besturen

Door een recente wetswijziging kunnen studentbestuurders die gebruik maken van het profileringsfonds blijvend aanspraak maken op een lening en OV-studentenabonnement zonder collegegeld te hoeven betalen. Bij de implementatie hiervan bij de RUG, zal Lijst Calimero erop toezien dat dit zo optimaal mogelijk is voor toekomstige studentbestuurders, en dat er niet op de beurzen bezuinigd zal worden.

Ondernemerschap

Het aantal studenten met een eigen onderneming groeit, wat Lijst Calimero een goede ontwikkeling vindt. Op dit moment ondersteunt de RUG dit al door een minor Ondernemerschap aan te bieden. Wij zijn echter van mening dat deze minor beter gepromoot moet worden onder studenten, evenals de niet-financiële privileges van het profileringsfonds waar studentondernemers aanspraak op kunnen maken.