Update Universiteitsraad Juni

door | jun 30, 2021 | Nieuws | 0 Reacties

De tijd is gevlogen tijdens de pandemie! Wat is de tijd toch gevlogen tijdens de pandemie. Gelukkig ziet het ernaar uit dat we allemaal zonder al te veel beperkingen een welverdiende zomervakantie in gaan. Ons jaar is bijna ten einde en aangezien we op 2 september de wisselraad hebben, zal dit de laatste update zijn die door ons, fractie 16, is geschreven. Zelfs met corona hebben we veel plezier beleefd dit jaar, we hebben leuke koffiegesprekjes gehad en genoten van de samenwerking met jullie allemaal. Onze kandidaten zijn bijna klaar om hun jaar te beginnen en kijken uit om samen te werken met jullie of jullie opvolgers! 

In juli nemen we een pauze om even bij te komen van dit drukke jaar. We zullen nog steeds bereikbaar zijn via mail en whatsapp, het kan alleen wat langer duren voor we reageren. Vanaf half augustus zijn we weer volop bezig met de voorbereidingen voor onze laatste raad op 2 september. Dit is ook het moment dat de nieuwe fractie officieel het stokje over zal nemen. We stellen ze graag aan jullie voor in de komende maanden. 

Hartelijke groeten,
Fractie 16
Rozemarijn, Freddy, Eoin, Lisa, Naila, Nirva, Arne and Dion 

Dit is de update van de juni raad en daarnaast nog wat andere updates. Veel leesplezier, en zoals altijd, aarzel niet om contact met ons op te nemen als je vragen en/of opmerkingen hebt!

Universitaire Raad updates
Omdat we weten dat sommigen van jullie de overdracht al hebben gehad hebben we een kleine korte uitleg toegevoegd over wie we zijn en wat de Universiteitsraad is. Wij zijn Lijst Calimero, de grootste studentenpartij in de Universiteitsraad. Samen met 3 andere studentenpartijen en 2 personeelspartijen vergaderen wij maandelijks met het bestuur van de Universiteit (CvB) om verschillende onderwerpen te bespreken, ons advies of instemming te geven op documenten zoals de begroting van de universiteit, en input te geven op beleid. Aangezien we hier zijn om de studenten te vertegenwoordigen proberen we nauw contact te houden met jullie zodat we weten wat er gaande is en wat er veranderd moet worden.

UGCE
Het bestuur presenteerde een geactualiseerd voorstel voor de herpositionering van het UGCE van de huidige plek in het University College Groningen naar de plaats van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hoewel de Raad in grote lijnen positief stond tegenover de richting van het plan, ontbraken cruciale budgettaire details om het plan goed te kunnen beoordelen. Ook waren er grote onduidelijkheden over de reorganisatie en financiering van het Venture Lab. Nadat de raad te kennen had gegeven tegen het plan te willen stemmen, kwamen het college en de raad tot een compromis. Volgens een nieuwe regeling gaan de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de UGCE in september gewoon door, terwijl een nader uitgewerkt reorganisatieplan voor het Venture Lab in oktober opnieuw aan de raad zal worden voorgelegd.

Profileringsfonds
De raad introduceerde ook een herziene versie van het profileringsfonds. Onderdeel van de herziening was dat niet-EU-studenten onder gelijke voorwaarden als EU/Nederlandse studenten toegang krijgen tot het fonds. Lijst Calimero heeft zich er bij de raadsvergadering sterk voor gemaakt dat niet-EU-studenten die een collegegeldvrij jaar willen volgen, daar onder gelijke voorwaarden als EU/Nederlandse studenten gebruik van moeten kunnen maken. Het herziene profileringsfonds staat nu toe dat niet-EU-studenten hun wettelijk collegegeld (2043 euro) kwijtgescholden krijgen, maar niet hun instellingstarief (dat varieert van acht- tot dertigduizend euro). Wij hebben erop gewezen dat dit niet-EU-studenten onvoldoende stimuleert om een voltijds bestuursjaar te volgen en dus een negatief effect heeft op de diversiteit in ons besluitvormingssysteem. Belangrijker nog, het betekent dat niet-EU-studenten geen vertegenwoordigers hebben in voltijdse besturen van studieverenigingen of medebestuursorganen. Lijst Calimero stelde daarom voor dat het bestuur zou kijken naar hoe andere universiteiten, zoals Utrecht en Eindhoven, dit probleem aanpakken. Deze universiteiten hanteren een compensatieregeling waarbij zowel niet-EU als EU/Nederlandse studenten respectievelijk hun gehele collegegeld kwijtgescholden krijgen. Het College van Bestuur heeft toegezegd dit te onderzoeken en om er tijdens de raad van augustus op terug te komen. Ook sloten we ons aan bij oproepen van andere raadsleden om studenten die overstappen van andere Nederlandse universiteiten gelijk te behandelen in de toegang tot de fondsen als degenen die ECTS hebben behaald aan de RUG. 

Roadmap Duurzaamheid
We moesten stemmen over de langverwachte ‘Roadmap Sustainability’. Dit document bevat doelstellingen voor de komende 5 jaar met betrekking tot duurzaamheid. We stemden voor, maar gaven ook aan dat we enkele zorgen hadden. Wij zijn uiteraard voorstander van het verduurzamen van onze universiteit en zullen nauw samenwerken met de betrokken partijen om de doelen te bereiken 

Memo universiteitsbreed onderzoeksplatform
Enige tijd geleden werkten we aan een memo waarin werd voorgesteld een universiteitsbreed onderzoeksplatform op te zetten. Het idee van dit platform was om een plek te hebben waar alle medewerkers open projecten waar ze aan werken kunnen uploaden, zodat alles bij elkaar in één online ruimte komt te staan. Dit moet iedereen van de RUG die geïnteresseerd is in het onderzoek aan onze universiteit in staat stellen een duidelijk overzicht te krijgen en de bijzonderheden te vinden die zij willen weten. Via dit platform zouden studenten gemakkelijk kunnen zien welke mogelijkheden er zijn voor hun thesis, doctoraat of gewoon voor de ontwikkeling van hun interesses. Afgelopen Raad is de memo goedgekeurd, en het Bestuur van de Universiteit bekijkt momenteel wat de mogelijkheden zijn om een dergelijk platform te realiseren. U kunt de volledige memo hier lezen. 

Accreditatie studentenverenigingen
Er komt een nieuw systeem voor de accreditatie van studentenverenigingen. Wij hebben een document ontvangen waarin staat dat er gewerkt wordt aan een plan en dat de betreffende verenigingen betrokken zullen worden bij het maken van dit plan. We staan in nauw contact met de verenigingen en als je vragen hebt kun je Lisa een bericht sturen! 

Jaarverslag gegevensbescherming en management reactie
Uit dit document blijkt dat in een jaar van online capriolen onze gegevens niet beter beschermd zijn dan in voorgaande jaren. Er was weinig verbetering te bespeuren in een jaar waarin digitale bescherming nog essentiëler werd dan het al was. Het bestuur is wakker geschud door het nieuwe Google-schandaal en zal zich buigen over andere aanbieders van online diensten, hoewel dat vanwege de timing niet in dit document is meegenomen. Evenmin is rekening gehouden met de nieuwe meervoudige authenticatie die wordt ingevoerd. Hopelijk zijn onze gegevens komend collegejaar veiliger dan vorig jaar. 

Integrale Veiligheid en rapport van Amnesty International
Tijdens de raad hebben we ook het rapport over Integrale Veiligheid besproken. Het rapport laat de huidige en gewenste situatie zien met betrekking tot veiligheid en de verschillende soorten integrale veiligheid zoals crisisbeheersing, cybersecurity en sociale veiligheid. Dit sloot aan bij het rapport van Amnesty International over seksuele intimidatie dat eerder deze maand uitkwam. Uit het rapport bleek dat 11 procent van de vrouwelijke studenten en 1 procent van de mannelijke studenten tijdens hun studententijd zijn verkracht. Getallen die ons allen schokten en daarom hebben wij met SOG er bij het CvB op aangedrongen om de situatie in Groningen te onderzoeken en samen met de Hanze te werken aan een veiligere plek. Het CvB zal hier een voorstel voor schrijven, en wij zullen er alles aan doen om dit onderwerp hoog op de agenda te houden.

Definitieve verkiezingsuitslag
Voor de studenten is de opwinding over de verkiezingen bekoeld. Voor het personeel is de uitslag echter nog onzeker. Personeel van het Talencentrum dat een 0-urencontract had, kon niet stemmen, waardoor de kandidaat van het Talencentrum met twee stemmen verschil niet in de Faculteit der Letteren is gekomen. Daarom zijn er klachten ingediend tegen de uitslag, waardoor de uitslagen voor de personeelsgeledingen van de Faculteit der Letteren en de Universiteitsraad nog niet officieel zijn gemaakt. Wij staan hierover in nauw contact met de kandidaat in kwestie, omdat de manier waarop deze fout is gemaakt ook studenten aangaat. In dit artikel kun je er meer over lezen. 

Extra studiekosten
Naast je collegegeld moet je ook kosten betalen voor bijvoorbeeld excursies of studieboeken. Om ervoor te zorgen dat deze kosten niet te hoog worden stelt de RUG een maximumbedrag voor studie vast om van studenten te vragen. Volgend jaar is dit bedrag €789. Wij zijn blij dat de RUG als een van de weinige universiteiten in Nederland een grens stelt aan deze kosten, maar wij vinden ook dat dit bedrag vrij hoog is en de toegankelijkheid van het onderwijs kan schaden. Aangezien deze discussie ook landelijk is opgelaaid gaan we kijken of de RUG hier verbetering in kan brengen ten opzichte van de rest van Nederland en duidelijker kan communiceren over deze kosten.

Wetswijziging & statuten
Lijst Calimero is de afgelopen weken benaderd door studieverenigingen die zich zorgen maken over de nieuwe wet, de WBTR, die extra plichten oplegt aan de bestuursleden van verenigingen en stichtingen. Deze wet betekent ook dat sommige studentenorganisaties hun statuten via de notaris zullen moeten wijzigen. Omdat dit dure wijzigingen zijn, vooral voor kleinere verenigingen die met een beperkt budget werken, heeft Lijst Calimero het bestuur gevraagd om een fonds op te richten waar deze verenigingen terecht kunnen voor het geval de impact van deze wetswijziging op hun jaarlijkse begroting groot is. Het bestuur gaat deze zaak nu samen met CUOS bekijken.  Moet jullie organisatie de statuten wijzigen, of heb je daarbij financiële steun nodig? Dan kan je contact opnemen met het CUOS via cuos.secretaris@rug.nl.

Huisvestingssituatie volgend collegejaar
De verwachting is dat de universiteit volgend jaar weer met zo’n 15 procent zal groeien. De kans is groot dat er opnieuw een huisvestingscrisis zal ontstaan. Daarom zijn de universiteit en de gemeente bezig met het organiseren van noodhuisvesting voor studenten die anders dakloos zouden worden. Wij zijn bang dat ze niet genoeg huisvesting organiseren, daarom zijn we met een groep bestaande uit verschillende organisaties bezig om deze studenten te helpen. Meer informatie volgt later!