Versterking opleidinscommissies

Update 29-11-2016
Per 1 januari 2017 wordt er een wijzigingswet van kracht op de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), de Wet Versterking bestuurskracht (WVb). Deze wet regelt onder andere de bestuurlijke structuur van de universiteit en dus de medezeggenschap. 3 belangrijke dingen worden anders door de WVb; opleidingscommissies worden medezeggenschapsorganen die moeten instemmen met bepaalde delen van de onderwijsregelingen, collegegeldvrij besturen wordt wettelijk geregeld en de medezeggenschap wordt officieel betrokken bij het benoemen van een nieuw collegelid. De implementatie van deze wet op onze instelling is afgelopen donderdag besproken in de Universiteitsraad.

Lijst Calimero is van mening dat er een duidelijke procedure moet komen voor het benoemen van een nieuw collegelid voor de WVb inwerking treed 1 januari. Bovendien vinden wij dat de nieuwe vorm van collegegeldvrij besturen, waarbij je als student wel je studentenreisproduct en mogelijkheid om te lenen bij DUO behoudt, op onze instelling moet worden mogelijk gemaakt. Het College van Bestuur heeft over beide onderwerpen nog geen uitspraak gedaan. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en hebben meerdere malen aangegeven hierover met betrokken personen in gesprek te willen gaan.

De belangrijkste verandering in de WVb is de positie van opleidingscommissies. Dit moet facultair worden ingevuld, om de faculteiten hierbij te helpen en te zorgen voor consistent beleid op onze universiteit zijn hiervoor echter centrale kaders nodig. Daarom hebben wij een notitie geschreven over de versterking van opleidingscommissies. De notitie is positief ontvangen door het College van Bestuur. De reactie hierop is ook besproken in de Universiteitsraad. Ze nemen onze voorstellen over getrapte verkiezingen via de faculteitsraad bijvoorbeeld over. Bovendien gaan we de komende tijd in gesprek met de afdeling communicatie en de juridische afdeling van de universiteit om te werken aan een ondersteuningsprogramma en het vergroten van de zichtbaarheid van opleidingscommissies. Het College van Bestuur heeft ook toegezegd dat de reactie op de notitie wordt meegestuurd naar alle faculteiten.

Opleidingscommissies hebben als primaire taak de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Een goede invulling van de WVb is daarom voor lijst Calimero zeer belangrijk en wij hopen de komende maanden een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan het proces om de Wet versterking bestuurskracht zo goed mogelijk invulling te geven op onze universiteit.