Toekomstgericht onderwijs

Het belangrijkste van een universitaire opleiding is de inhoud van het studieprogramma. Het onderwijs moet zo worden ingericht dat studenten klaar zijn voor de toekomst, ook al is deze veranderlijk.

Lijst Calimero ziet hierin het belang van een sterke academische inhoudelijke basis en de koppeling met academisch onderzoek, maar ook dat van het ontwikkelen van vaardigheden en voorbereiding op de arbeidsmarkt. Studenten moeten gestimuleerd worden om hun eigen interesses te volgen want alleen op die manier halen we als studenten het meeste uit onze studie.

Meer keuzevrijheid binnen het studieprogramma

De studieprogramma’s moeten een sterke inhoudelijke basis hebben. Tegelijkertijd ziet Lijst Calimero dat de interesses van studenten breder zijn dan hun eigen studieprogramma, bijvoorbeeld wat betreft specialisaties en minoren. Het totaal aan vakken moet samen zorgen voor een waardevol diploma. Lijst Calimero vindt dat studenten een deel van die vakken zelf moeten kunnen kiezen, om zo richting te geven aan hun studie. Op die manier kan iedere student zijn diploma naar eigen wens vormgeven en zich onderscheiden van zijn medestudenten.

   • Het aanbod universiteitsbrede minoren moet worden uitgebreid.

  Lijst Calimero wil inzetten op toekomstgerichte, universiteitsbrede minoren die voor alle studenten toegankelijk zijn. Zo pleit Lijst Calimero voor een universiteitsbrede minor Career en een minor Retorica, die hieronder uitgebreider aan bod komen.

  • Studenten moeten de mogelijkheid hebben om makkelijker te schakelen.

Studenten moeten de mogelijkheid blijven houden om later in hun studie over te stappen op een andere studierichting. Toegankelijke pre-masters vergroten de mogelijkheden van bachelorstudenten en doen recht aan de individuele ontwikkeling van studenten. Daarbij moet ook duidelijker naar studenten gecommuniceerd worden dat het vaak mogelijk is om al tijdens de bachelor, bijvoorbeeld in de minorruimte, vakken te volgen bij een andere faculteit.

  • Honours College moet uitdagender worden en beter georganiseerd zijn.

Nog te vaak stoppen studenten met Honours College omdat het niet uitdagend genoeg is. Daarnaast moeten studenten beter geïnformeerd worden over de mogelijkheid tot het volgen van Honours College en wat dit voor jou betekent als student.

Aandacht voor het ontwikkelen van academische vaardigheden

Het wordt steeds belangrijker dat studenten naast een sterke inhoudelijke basis ook beschikken over een breed scala aan vaardigheden, waarmee zij later breder inzetbaar zijn en zich snel kunnen aanpassen aan een wereld die zich snel ontwikkelt. De RUG onderschat het belang van academische en praktische vaardigheden. De RUG moet studenten daadwerkelijk gaan helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden. Als dit binnen studieprogramma’s onvoldoende mogelijk is, moet de RUG op centraal niveau extra begeleiding voor het ontwikkelen van vaardigheden faciliteren.

  • Studenten moeten beter geholpen worden bij het verbeteren van academische taalvaardigheid.

Bij het afstuderen moet elke student beschikken over een academisch taalniveau en daar moet de RUG voor zorgen. Te veel studenten ervaren moeite bij het academisch schrijven en de RUG moet beleid ontwikkelen dat het academisch taalniveau universiteitsbreed verbetert.

  • Er moet een universitaire minor Retorica komen.

Deze minor helpt gemotiveerde studenten hun argumentatie-, redenatie- en debatvaardigheden te ontwikkelen. Deze vaardigheden dragen bij aan een academische ontwikkeling en zijn in de huidige maatschappij zeer belangrijk.

  • Meer interdisciplinaire projecten.

Vakoverstijgende projecten, zoals bijvoorbeeld interdisciplinaire Learning Communities en het Career Lab, kunnen studenten helpen bij het ontwikkelen van moderne vaardigheden zoals samenwerken, internationale competenties, ondernemerschap, leiderschap en digitale vaardigheden. Deze vaardigheden worden steeds belangrijker en daarom moeten zij een plek krijgen binnen de onderwijsprogramma’s.

Internationaliseren moet geen doel op zich zijn

Onze universiteit krijgt steeds meer te maken met internationalisering en past het onderwijs hierop aan. Dit is goed, internationalisering moet een manier zijn om het onderwijs en onderzoek te verbeteren en studenten nóg beter voor te bereiden op de toekomst, maar het mag geen doel op zich zijn. Lijst Calimero is tegen kwantitatieve doelstellingen, zoals een minimumpercentage internationale studenten. Tegelijkertijd zijn we positief over internationaliseringsprojecten die bijdragen aan een studieomgeving waar Nederlandse en internationale studenten zich allemaal thuis voelen. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld het ‘Buddy Program’ gelanceerd in samenwerking met ESN om internationale studenten kennis te laten maken met het Groningse studentenleven.

    • Internationalisering is meer dan alleen verengelsing van studies.

   Lijst Calimero is actief betrokken bij de vormgeving van projecten die gericht zijn op internationalisering binnen de studieprogramma’s, zoals International Classroom: het bewerkstelligen van een leeromgeving waar mensen met uiteenlopende achtergronden deel van uitmaken. Samenwerken met mensen met diverse achtergronden, perspectieven en ideeën is een verrijking voor de studieprogramma’s.

    • Alleen studies internationaliseren als het bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs.

   Lijst Calimero vindt dat internationalisering altijd moet bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs, bijvoorbeeld als het onderzoeksveld ook internationaal georiënteerd is. Voor sommige studies is internationalisering daarom vanzelfsprekend, maar voor andere niet. Het aantrekken van meer internationale studenten mag geen argument zijn om programma’s te internationaliseren.

    • Er moet een Engelse taaleis worden opgenomen in de basiskwalificatie voor docenten.

   De kwaliteit van het onderwijs komt in gevaar als docenten niet in staat zijn hun vak in correct Engels te doceren. Met het verregaande internationaliseringsbeleid van de RUG wordt de Engelse taalvaardigheid van docenten steeds belangrijker, daarom pleit Lijst Calimero voor het opnemen van minimaal C1-niveau Engelse taalvaardigheid in de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).

    • De RUG moet studieverenigingen financieel ondersteunen met internationaliseren.

   Studieverenigingen zijn steeds vaker genoodzaakt mee te gaan in het internationaliseringsbeleid van de RUG. Het internationaliseren van studieverenigingen kost geld en daarom hebben studieverenigingen financiële ondersteuning nodig. Onlangs heeft de RUG hiervoor een beperkt bedrag beschikbaar gesteld. Lijst Calimero pleit voor structurele financiële ondersteuning voor de internationalisering van studentenorganisaties.

    • De kwaliteit van het onderwijs aan de RUG mag niet lijden onder de oprichting van de branch campus in Yantai (UGY).

   Het afgelopen jaar heeft Lijst Calimero meerdere malen zijn zorgen geuit over de gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs als UGY wordt geopend. We zijn bang dat te veel goede docenten zullen vertrekken en dat de opleidingen dit niet kunnen opvangen. Op dit moment steunen we de plannen voor UGY daarom niet. Alleen als de RUG kan garanderen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft zullen we uiteindelijk instemmen. Een uitgebreide versie van ons standpunt over Yantai lees je

hier

  • .

Een academische voorbereiding op de arbeidsmarkt

Studenten moeten op een academisch niveau voorbereid worden op de arbeidsmarkt en het moet voor hen mogelijk zijn om al tijdens het programma in aanraking te komen met het bedrijfsleven. De RUG scoort in de Nationale Studenten Enquête (NSE) al jaren slecht als het aankomt op de aansluiting op de arbeidsmarkt van haar programma’s. Nu een universitair diploma steeds vaker geen garantie meer biedt op het vinden van een baan en tegelijk werkgevers verwachten dat je breed ontwikkeld bent en relevante ervaring hebt opgedaan, is het noodzakelijk dat de universiteit hier aan gaat werken.

  • De Career minor moet beschikbaar worden voor alle studenten.

Lijst Calimero diende onlangs een voorstel in om dit mogelijk te maken. Deze minor biedt studenten de mogelijkheid voor 15 punten stage te lopen en voor 15 punten academische ‘employability’ vakken te volgen. Hierdoor kunnen alle studenten die dat willen, tijdens hun studie extra vaardigheden leren om zich voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan.

  • Alle trainingen van Career Services moeten gratis toegankelijk zijn voor alle RUG studenten.

Lijst Calimero vindt dat studenten kosteloos gebruik moeten kunnen maken van de trainingen van Career Services. Om no-show tegen te gaan kan worden gewerkt met een borgsysteem, zoals bijvoorbeeld ook bij de Aclo gebeurt.

De verbinding tussen onderwijs en onderzoek behouden

De kracht van onze universiteit is de continue wisselwerking tussen academisch onderwijs en onderzoek. De Rijksuniversiteit Groningen onderscheidt zich door zijn goede onderzoek en dit draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien vervult zij hiermee een belangrijke maatschappelijke functie. De verbinding tussen onderzoek en onderwijs moet gekoesterd blijven en bewaakt worden. Het uitgangspunt van een universitaire opleiding is het ontwikkelen van een wetenschappelijk werk- en denkniveau, daarom is het voor iedere student belangrijk om kennis te maken met wetenschappelijk onderzoek. Bovendien zal een deel verbonden blijven aan de universiteit.

  • Goede balans creëren tussen fundamenteel en marktgestuurd onderzoek.

Het is ontzettend belangrijk dat er altijd voldoende middelen beschikbaar blijven voor fundamenteel, niet-gebonden onderzoek. Anderzijds neemt het aandeel extern gefinancierd, marktgestuurd onderzoek aan de RUG de laatste jaren toe. Op dit moment wordt ongeveer tweederde van het onderzoeksgeld extern gefinancierd. Dit is belangrijk, want zonder externe financiering zou heel veel onderzoek simpelweg niet meer gedaan kunnen worden. Het is wel belangrijk de voorwaarde te stellen dat ook extern gefinancierd onderzoek altijd onafhankelijk blijft.

  • Onderzoeksmasters moeten beter geprofileerd worden.

Onze universiteit onderscheidt zich door haar uitstekende onderzoeksmasters, en daar zijn we trots op. Lijst Calimero vindt dat de RUG zich moet richten op de masters waar ze goed in is. De onderzoeksmasters van de RUG zouden met name richting de eigen bachelorstudenten beter gepromoot moeten worden.