10 redenen om tegen de plannen voor Yantai te stemmen

door | aug 26, 2017 | Nieuws | 0 Reacties

Afgelopen donderdag (24 augustus 2017) hebben wij samen met de Personeelsfractie een standpunt ingenomen over de voorliggende aanvraag voor de branch campus Yantai. Gezamenlijk hebben wij medegedeeld dat beide fracties komende week, wanneer dit stuk ter instemming voorligt aan de Universiteitsraad, tegen het huidige plan zullen stemmen.

Dit was niet de eerste keer dat wij ons kritisch hebben uitgesproken over de plannen, zo hebben wij afgelopen februari aan het College onze bezwaren toegelicht waarbij duidelijk was dat het plan in die vorm ons niet kon overtuigen. Wij hadden gehoopt dat dit signaal, samen met het verkregen instemmingsrecht voor de Universiteitsraad en de faculteitsraden, voor het College voldoende reden zou zijn om het plan te verbeteren.

De afgelopen maanden is het plan inhoudelijk onvoldoende veranderd en zijn onze zorgen niet weggenomen. Hierdoor waren wij genoodzaakt om tijdens de voorbespreking van de vergadering van de Universiteitsraad ons standpunt over het plan kenbaar te maken. We vinden het belangrijk onze beweegredenen kenbaar te maken. Daarom volgt hieronder een overzicht van onze overwegingen om tot dit besluit te komen.

Risico’s

  • Er is geen duidelijk plan voor de toekomst. Gezien de beoogde grootte van de branch campus (10.000 studenten) is het noodzakelijk dat er ook andere faculteiten, naast de faculteiten Science and Engineering (FSE) en Ruimtelijke Wetenschappen (FRW), opleidingen gaan aanbieden in Yantai. Wij hebben herhaaldelijk gevraagd om een overzicht te krijgen van potentiële opleidingen zodat wij goed inzicht krijgen in de toekomstplannen en deze op hun haalbaarheid kunnen beoordelen. De lijst is ons sinds december meerdere malen beloofd, maar hebben wij tot op heden niet mogen ontvangen. Door het volledig ontbreken van deze informatie hebben wij geen mogelijkheid om te oordelen of het plan toekomstbestendig is. Daarmee komen wij tot de conclusie dat hier ofwel niet voldoende over is nagedacht, ofwel dat belangrijke informatie niet met ons gedeeld wordt.
  • De werving van voldoende, goed personeel is een (te) groot risico. De werving van voldoende, goed personeel voor het aanbieden van opleidingen in UGY wordt in de business case als een groot risico aangemerkt. De afgelopen jaren is ook gebleken dat de RUG moeite heeft om voldoende, goed personeel aan te trekken. Daarnaast zal het inwerken van personeel van UGY in Groningen en het overeenstemmen van de programma’s op beide locaties zorgen voor een hogere werkdruk onder het personeel aan de RUG. Daarom zal de kwaliteit van de opleidingen, zowel in Groningen als Yantai, onder druk gezet worden.
  • Academische vrijheid als harde voorwaarde is onhaalbaar. Het CvB ziet volledige academische vrijheid als een harde voorwaarde om UGY te openen, dit is in onze ogen echter onrealistisch. Herhaaldelijk blijkt dat academische vrijheid in China geen vanzelfsprekendheid is. Als de RUG besluit een branch campus te openen in China, moet zij zich realiseren dat men altijd onderwijs zal geven in een land met andere regels aangaande academisch vrijheid en de mate waarin academische vrijheid genoten kan worden. Ook de controverse rondom het terugtrekken van 315 mogelijk controversiële wetenschappelijke artikelen door Cambridge University Press in de China Quarterly illustreert dat het onzeker is dat academische vrijheid in een campus in Yantai gewaarborgd kan blijven.
  • Er is geen uitgebreide financiële onderbouwing met de medezeggenschap gedeeld. Hoewel de AMvB geen uitgebreide begroting vereist omdat UGY een opzichzelfstaande universiteit wordt, is een degelijke financiële onderbouwing voor ons wel van belang om de haalbaarheid van de plannen te toetsen. Deze universiteit zal op termijn financieel onafhankelijk moeten worden. Het is echter onzeker waar het geld na de eerste drie jaar, waarin China garant staat voor de kosten, vandaan moet komen. In de business case worden de kosten gedekt door in hoog tempo meer opleidingen toe te voegen, maar vervolgens ontbreekt het aan een duidelijke planning wat betreft de aan te bieden opleidingen in de toekomst.
  • De aanvraag voorziet niet in een heldere exitstrategie. De AMvB vereist dat er een plan klaarligt voor wanneer UGY haar activiteiten moet staken. Hiermee moet worden voorkomen dat op dat moment het onderwijs aan de RUG wordt geschaad. De exitstrategie moet ingaan op zowel de financiën, het personeel als de studenten. De RUG garandeert dat medewerkers in Yantai met een aanstelling bij de RUG weer een plek in de organisatie van de RUG zullen krijgen. Verder mogen studenten die zijn begonnen aan UGY hun opleiding aan de RUG voortzetten. Het plan ontbreekt echter aan een financiële toelichting en de praktische uitvoering, en gevolgen van, van bovenstaande toezeggingen. Er wordt niet benoemd hoe groot deze consequenties zullen zijn voor het personeel en de studenten in Groningen.

Beoogde voordelen

  • De voordelen voor de onderwijskwaliteit in Groningen zijn niet overtuigend. De minister heeft gevraagd om een meer uitgebreide onderbouwing van de beoogde voordelen voor de kwaliteit van het onderwijs aan de RUG. Deze voordelen zijn afgelopen maand toegevoegd aan de aanvraag. In deze onderbouwing wordt gesproken over meerdere directe effecten van het aanbieden van opleidingen in Yantai op de kwaliteit van het onderwijs in Groningen. Zo zouden er in Yantai pilots kunnen worden gedraaid met nieuwe onderwijsmethoden; zou de internationale samenwerking leiden tot meer innovatie en zouden de uitwisselingsmogelijkheden voor studenten worden uitgebreid. De ervaring van andere branch campussen leert dat deze voordelen allerminst vanzelfsprekend zijn. Bovendien is niet bewezen dat een branch campus bovengenoemde effecten kan bereiken en zijn alternatieven niet onderzocht. Deze redenen zijn dus allerminst overtuigend, terwijl de kwaliteit van het onderwijs aan onze universiteit voor ons altijd het belangrijkst is.
  • Het is onduidelijk of een grootschalige branch campus in Yantai een oplossing is voor teruglopende studentenaantallen in Groningen. Naar verwachting krijgt de RUG in de toekomst te maken met teruglopende aantallen Nederlandse studenten. Volgens het College is UGY de oplossing voor dit probleem. Een betere internationale reputatie en meer uitwisselingsmogelijkheden zouden dit moeten opvangen met meer internationale studenten aan de RUG. Allereerst mogen teruglopende studentenaantallen, ook wat betreft demissionair minister Bussemaker, op zichzelf nooit een reden zijn om te starten met transnationaal onderwijs. Bovendien is niet duidelijk of UGY daadwerkelijk leidt tot meer studenten aan de RUG zelf, aangezien het hier om een zeer indirect effect gaat. Andere, en mogelijk minder risicovolle, manieren om teruglopende studentenaantallen tegen te gaan zijn onvoldoende onderzocht.
  • Het verwachte effect op internationale rankings is ongefundeerd. In de aanvraag wordt een hogere ranking als één van de redenen genoemd om een branch campus te openen. De campus in Yantai zou moeten leiden tot een hogere plaatsing in de rankings en dit zou meer internationale studenten en betere onderzoekers naar Yantai en Groningen trekken. Tegelijkertijd wordt in de aanvraag erkend dat er geen bewijs is van een positief effect van een branch campus op de plaats in de rankings.

Draagvlak

Daarnaast blijft het voor ons belangrijk dat een dergelijk groot plan op brede steun kan rekenen binnen de universitaire gemeenschap. Omdat wij dit zo belangrijk vinden, hebben wij in februari samen met de Personeelsfractie afgedwongen dat faculteitsraden instemming hebben op de facultaire medewerking aan het project. Op dit moment zijn alleen de faculteiten Ruimtelijke Wetenschappen (FRW) en Science and Engineering (FSE) betrokken bij de plannen en deze zomer stemden beide raden in met het aanbieden van de eerste opleidingen in Yantai.

De instemming van faculteitsraden is voor ons noodzakelijk maar niet voldoende. De vraag die aan faculteitsraden is voorgelegd was namelijk beperkt geformuleerd: gegeven dat de branch campus er komt, kan onze faculteit deze specifieke opleiding(en) dan aanbieden in Yantai? De vraag of de branch campus er überhaupt moet komen, is bewust bij de faculteitsraden weggehouden. Hiervoor is steeds naar de Universiteitsraad verwezen, die immers medezeggenschap heeft over het universiteitsbrede beleid.

Daarbij is het voor ons belangrijk om niet alleen de instemming van de faculteiten FRW en FSE mee te nemen in onze overwegingen, maar ook de mening van de overige faculteiten die op termijn ook betrokken zullen worden bij het project. Onze zorgen worden door verschillende faculteiten gedeeld: ook zij twijfelen aan de noodzakelijkheid van de branch campus en zien grote risico’s, onder andere op het gebied van academische vrijheid en het aantrekken van voldoende, goed personeel.

Proces

De hierboven genoemde overwegingen zijn wat ons betreft genoeg om niet akkoord te kunnen gaan met dit plan. Wij worden in onze overtuiging dat dit de juiste keuze is gesterkt door het feit dat de medezeggenschap in dit project nooit een volwaardig gesprekspartner is geweest. Graag hadden we vanaf het begin samengewerkt aan een plan dat gedragen zou worden door de hele universiteit. In plaats daarvan werd de interactie met de medezeggenschap gezien als een schaakspel, waarbij een tegenstander overwonnen moest worden. In de afgelopen twee jaar is er herhaaldelijk druk op ons uitgeoefend om mee te gaan in deze plannen, terwijl het onze taak is het door het bestuur gevoerde beleid te controleren.

Onze conclusie

Twee jaar geleden heeft de Universiteitsraad, waaronder ook Lijst Calimero, ingestemd met de strategische keuze voor het onderzoeken van de mogelijkheden van een branch campus in Yantai. Na twee jaar blijkt dat de risico’s van het starten van een dergelijk groot project enorm zijn en de geschetste voordelen niet overtuigend zijn. Het plan kent teveel risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs aan, en de reputatie van, de RUG en de mogelijke positieve effecten wegen hier niet tegenop. Wij vrezen dat de waarde van onze diploma’s op het spel staat wanneer RUG-opleidingen in Yantai worden aangeboden. Om deze reden hebben wij besloten om tegen het indienen van de aanvraag te stemmen.

Wat betekent dit voor de toekomst?

Lijst Calimero is niet principieel tegen het openen van een branch campus en ook niet tegen een branch campus in China, of zelfs in Yantai. De huidige plannen voor de branch campus in Yantai kunnen ons echter niet overtuigen en een simpele herschrijving van de aanvraag zal hier geen verandering in brengen. Aan de veronderstelde voordelen van deze branch campus kan weinig veranderd worden en ook de risico’s zullen niet veel beter afgedekt kunnen worden. Het staat het College vrij om nog eens kritisch te kijken naar de plannen en om een nieuwe aanvraag aan de Universiteitsraad voor te leggen. Echter, w ons betreft kan de RUG zich weer gaan richten op zijn kerntaak, de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek in Groningen.

Alle documenten waar in dit artikel naar verwezen wordt zijn te vinden op: www.rug.nl/yantai