Meerderheid Uraad tegen aanvraag Yantai

door | aug 24, 2017 | Nieuws | 0 Reacties

Lijst Calimero zal tegen de voorliggende aanvraag voor het verzorgen van een zestal opleidingen aan de op te richten University of Groningen Yantai (UGY) stemmen. Deze aanvraag is opgesteld door het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voor verzending aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De aanvraag, zoals deze op 31 augustus aan de Universiteitsraad voorligt, heeft de fractie van Lijst Calimero en de Personeelsfractie om uiteenlopende redenen niet kunnen overtuigen en daarom zullen de genoemde fracties unaniem tegen stemmen. Tijdens de commissievergaderingen op 24 augustus 2017 is dit standpunt medegedeeld aan het College van Bestuur in een gezamenlijke woordvoering van de Personeelsfractie en Lijst Calimero, die samen een meerderheid in de Universiteitsraad hebben.

Zorgen niet weggenomen
De afgelopen twee jaar hebben wij veelvuldig gesproken met het College van Bestuur over de plannen voor UGY en zijn wij herhaaldelijk kritisch geweest. Bovendien hebben wij in februari onze zorgen geuit over de gevolgen van het openen van de branch campus UGY voor onze universiteit. De voorliggende aanvraag neemt onze zorgen niet weg en er is ons inziens niet voldoende verbeterd aan de planvorming om ons te overtuigen om in te stemmen.

Risico’s overstijgen baten
Lijst Calimero ziet grote risico’s in het aanbieden van opleidingen aan UGY voor de organisatie van het onderwijs in Groningen en de reputatie van de RUG. Tegelijkertijd zijn de beoogde positieve effecten voor de kwaliteit van het onderwijs zijn niet overtuigend. Dat het aanbieden van opleidingen in Yantai een cruciale bijdrage levert aan het verwezenlijken van de onderwijsstrategie van de RUG – zoals de aanvraag stelt – achten wij niet bewezen. Lijst Calimero is op basis van de voorliggende aanvraag dan ook niet overtuigd dat de beoogde effecten van het aanbieden van opleidingen aan UGY de lasten van de te nemen risico’s zullen overstijgen.

Diploma’s op het spel
Deze risico’s leiden ertoe dat Lijst Calimero vreest dat de waarde van RUG diploma’s niet gewaarborgd blijft bij het aanbieden van opleidingen aan UGY. Lijst Calimero ziet het als haar verantwoordelijkheid om in het belang van alle studenten de waarde van RUG diploma’s te beschermen tegen de risico’s die zullen worden gelopen bij het aanbieden van opleidingen aan UGY.