Evaluaties: van monoloog naar dialoog

door | jan 23, 2018 | Nieuws, Notitie | 0 Reacties

Na het maken van je tentamen, kom je nog een formulier tegen. Of je krijgt na het tentamen een mailtje: de evaluaties staan weer open! Regelmatig vraagt de RUG naar je mening over een vak dat je net hebt afgerond. Veel studenten denken dan helaas: “Waarom zou ik dat invullen, daar gebeurt toch niks mee!”.

Dat is niet waar. Alhoewel evaluaties geen volledig beeld geven, zijn de uitkomsten nuttig voor docenten, opleidingscommissies en beleidsmakers. Wat zij vervolgens naar aanleiding van de uitkomsten doen, blijft echter vaak onduidelijk. Dat is niet alleen zo in Groningen, maar op onderwijsinstellingen in het hele land, concludeerde het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lijst Calimero wil dat studenten en docenten het gesprek aangaan over de kwaliteit van het onderwijs. In onze nieuwste notitie doen we drie voorstellen om van de huidige monoloog een dialoog te maken.

1. Terugkoppelen vakevaluaties

Bij een aantal opleidingen is het al de gewoonste zaak van de wereld: na de evaluatie zet de docent de evaluatie van zijn vak op Nestor, inclusief een korte reactie en mogelijke veranderingen die hij in het vak gaat doorvoeren. Lijst Calimero stelt voor om dit goede voorbeeld op de hele universiteit te volgen. De uitkomsten worden dan gedeeld met zowel de studenten die het vak net hebben afgerond als degenen die net met het vak beginnen. Hierdoor wordt voor beide groepen duidelijk wat er naar aanleiding van de evaluatie is gedaan.

2. Combineren van evaluatiemethodes

Zoals door onder andere de personeelsfractie in de universiteitsraad is aangedragen, bieden vakevaluaties een verre van compleet beeld van de kwaliteit van het onderwijs. Sommige opleidingscommissies combineren daarom de evaluaties met bijvoorbeeld panelgesprekken of jaarvertegenwoordigingen. Deze combinatie wordt erg positief ervaren, door zowel studenten als docenten.

Lijst Calimero pleit er daarom voor om de opleidingscommissies goed voor te lichten over het combineren van verschillende evaluatiemethodes. Dit zou onder andere kunnen door het handboek voor opleidingscommissies aan te vullen. Opleidingscommissies hebben sinds afgelopen september namelijk wettelijk instemmingsrecht gekregen op de wijze van evaluatie binnen een opleiding. Met de informatie kunnen ze een combinatie kiezen die bij de opleiding past.

3. Het programma als geheel evalueren

Net als het combineren van verschillende methodes, draagt het kijken naar het programma als geheel ook bij aan het verbeteren van de kwaliteit. Overlap in literatuur of juist een gebrekkige aansluiting tussen twee vakken komen alleen op die manier aan het licht, om twee voorbeelden te noemen. Sommige opleidingen doen dit al, maar wij vinden dat elk programma in samenhang moet worden bekeken. Lijst Calimero stelt daarom voor om ook informatie over deze curriculumevaluaties op te nemen in het handboek. Uiteraard moeten ook de uitkomsten van deze evaluaties goed worden teruggekoppeld.

Evaluaties zijn nu nog té vaak een monoloog. Lijst Calimero is ervan overtuigd dat met een verbeterde terugkoppeling van de uitkomsten studenten en docenten weer de dialoog aan kunnen gaan over de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast draagt divers evalueren en het evalueren van het programma als geheel, naast de vakken, bij aan een beter beeld van het onderwijs. Dit alles komt niet alleen de kwaliteit van het onderwijs ten goede, maar ook de bereidheid van studenten om het gesprek over kwaliteit aan te gaan.